Náplň práce referátu športu

A) Referát športu zabezpečuje a plní úlohy v oblasti športu a telesnej kultúry:

1. Spracováva koncepciu rozvoja športu a telesnej kultúry v podmienkach mestskej časti.

2. Poskytuje odborno-poradenskú a metodickú podporu nájomcom športových zariadení mestskej časti Bratislava-Petržalka v obsahu a zameraní činnosti športových hál na Znievskej, Prokofievovej, Wolkrovej a Gercenovej ulici a priebežne monitoruje činnosť v nich.

3. Vytvára podmienky na rozvoj športových postupových súťaží a telovýchovných aktivít žiakov škôl s cieľom podporovať a rozvíjať športové talenty a podporovať športové aktivity žiakov škôl.

4. Organizuje a spolupracuje pri organizovaní športových podujatí so ZŠ, s MŠKI Petržalka, HC Petržalka a. s., Inštitútom hokejových štúdií a s telovýchovnými jednotami a organizáciami, zaoberajúcimi sa telesnou kultúrou, športom a turistikou. a zabezpečuje realizáciu dlhodobých projektov mestskej časti (Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka, Školská hokejbalová a hokejová liga, Penalta), atď. a ďalšie športové podujatia.

5. Vytvára podmienky na rozvoj športu a telovýchovných aktivít predovšetkým organizovaním športových podujatí pre všetky kategórie obyvateľov mestskej časti, vrátane zdravotne postihnutých občanov organizáciami pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry, športu a turistiky. Podporuje iniciatívy v rámci telesnej kultúry zamerané na ochranu prírody.

6. Spolupracuje so Športovými zariadeniami Petržalky pri zabezpečení systému prevádzky športových ihrísk pre staršiu mládež, prevádzky plavárne a využitie novovybudovaného športového a oddychového areálu ZŠ Tupolevova na organizovanie športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov Petržalky.

7. Vedie evidenciu telovýchovných jednôt, športových klubov, školských zariadení a iných organizácií podieľajúcich sa na športovej činnosti všetkých vekových kategórií obyvateľov mestskej časti..

8. Priebežne aktualizuje stav využitia a revitalizáciu školských areálov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti so zámerom ich plnohodnotného využívania na športové aktivity žiakov v oblasti základnej telesnej výchovy, mimoškolskej a záujmovej športovej činnosti a pre športovú verejnosť.

9. Vypracováva stanoviská, v spolupráci s ostatnými oddeleniami miestneho úradu, k organizovaniu verejných športových podujatí.

10. Pripravuje rozhodnutia starostu mestskej časti v správnom konaní za oblasť športu a telesnej kultúry.

11. Spolupracuje s orgánmi štátnej správy, s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, s ostatnými mestskými časťami Bratislavy, s občianskymi združeniami, mimovládnymi organizáciami, a inými právnickými a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti športu a telesnej kultúry.

12. Spolupracuje s orgánmi štátnej správy, s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, pri plnení mimoriadnych úloh na úseku telesnej kultúry a športu.

13. Vypracováva stanoviská k žiadostiam o dotácie a stanoviská k účelnosti ich využitia za oblasť športu a telesnej kultúry. Kontroluje účelnosť využívania finančných prostriedkov poskytnutých na športové aktivity a telesnú kultúru.

14. Vypracováva podklady k príprave rozpočtu, sleduje plnenie rozpočtu a pripravuje podklady

k príprave rozborov plnenia rozpočtu oddelenia za oblasť športu.
15. Vykonáva kontroly na verejných športových a turistických podujatiach, organizovaných na území mestskej časti, občianskymi združeniami, fyzickými a právnickými osobami.

16. Plní ďalšie úlohy na úseku športu a telesnej kultúry v podmienkach mestskej časti.

web od 2day