Ohlasovňa pobytu

Dôležitý oznam:

Ohlasovňa pobytu týmto upozorňuje občanov SR na pravidelnú nefunkčnosť portálu OverSi v poobedňajších hodinách (približne od 15:00). Portál slúži na elektronické overenie listu vlastníctva.

Z uvedeného dôvodu občania, ktorí nepredložia originál listu vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva, nemôžu byť prihlásení na pobyt.
Zároveň žiadame občanov, ktorí prídu do ohlasovne pred 15:00, aby si pred prihlásením sa na pobyt zistili číslo listu vlastníctva a číslo bytu. Poskytnutím týchto údajov pracovníčkam ohlasovne sa výrazne skráti čakacia doba pri samotnom prihlasovaní.

——————————————————————————————————————————————–

Trvalý a prechodný pobyt

Pre prihlásenie k pobytu je potrebné predložiť nahliadnutiu nasledovné doklady:

1. platný občiansky preukaz (ak je neplatný, občan predloží POTVRDENIE o občianskom preukaze z polície)

2. súhlas vlastníka (vlastníkov) – nie je potrebné ak prihlasovaná osoba je vlastníkom, manželkou vlastníka alebo nezaopatreným dieťaťom vlastníka, alebo má zriadené vecné bremeno

3. rodič alebo zákonný zástupca za deti do 18 rokov predkladá rodný list

——————————————————————————————————————————————–

V prípade, že sa vlastník nemôže na ohlasovňu dostaviť k udeleniu súhlasu, je možné udeliť súhlas písomnou formou s osvedčeným podpisom vlastníka. Tlačivo TU.

Odporúčame občanom výpis z listu vlastníctva (rozhodnutie) predložiť. Prihlásenie pobytu je v tom prípade rýchlejšie a bez komplikácií.

Zároveň informujeme občanov, že doklady sa predkladajú originály alebo osvedčené fotokópie. Neosvedčené fotokópie ani výpis z katasterportálu nie je možné akceptovať.

Mgr. Ilona Kraic
poverená vedením referátu matriky a ohlasovne pobytu
Tel.: +421-2-68 288 510
+421 947 487 151
Email: ilona.kraic@petrzalka.sk
Kancelária č. 002, prízemie

Iveta Pálinkás – ohlasovňa pobytu
Tel.: +421-2-68 288 896
+421 947 487 154
Email: iveta.palinkas@petrzalka.sk
Kancelária č. 005, prízemie

Karina Lengyelová – ohlasovňa pobytu
Tel.: +421-2-68 288 801
+421 947 487 152
Email: karina.lengyelova@petrzalka.sk
Kancelária č. 003, prízemie

 

web od 2day