Ohlasovňa pobytu

Trvalý a prechodný pobyt

Pre prihlásenie k pobytu je potrebné predložiť nahliadnutiu nasledovné doklady:

1. platný občiansky preukaz (ak je neplatný, občan predloží POTVRDENIE o občianskom preukaze z polície)

2. výpis z listu vlastníctva (alebo rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva, ďalej len rozhodnutie)

3. súhlas vlastníka (vlastníkov) – nie je potrebné ak prihlasovaná osoba je vlastníkom, manželkou vlastníka alebo nezaopatreným dieťaťom vlastníka, alebo má zriadené vecné bremeno

4. rodič alebo zákonný zástupca za deti do 18 rokov predkladá rodný list

 

V prípade, že sa vlastník nemôže na ohlasovňu dostaviť k udeleniu súhlasu, je možné udeliť súhlas písomnou formou s osvedčeným podpisom vlastníka. Tlačivo TU.

Ak občan nevie predložiť výpis z listu vlastníctva (alebo rozhodnutie), ohlasovňa má možnosť overiť si výpis z listu vlastníctva prostredníctvom informačného systému. Občan je však aj tomto prípade povinný poskytnúť údaj a to číslo listu vlastníctva. Bez tohto údaju nie je možné vyhľadávanie v informačnom systéme .

Odporúčame občanom výpis z listu vlastníctva (rozhodnutie) predložiť. Prihlásenie pobytu je v tom prípade rýchlejšie a bez komplikácií.

Zároveň informujeme občanov, že doklady sa predkladajú originály alebo osvedčené fotokópie. Neosvedčené fotokópie ani výpis z katasterportálu nie je možné akceptovať.

Mgr. Ilona Kraic
poverená vedením referátu matriky a ohlasovne pobytu
Email.:ilona.kraic@petrzalka.sk
Tel.: +421-2-68 288 510
Kancelária č. 311, 3. poschodie

Mária Farská – ohlasovňa, osvedčovanie
Email.:maria.farska@petrzalka.sk
Tel.: +421-2-68 288 804
Kancelária č. 308, 3. poschodie

Iveta Pálinkás – ohlasovňa, osvedčovanie
Email.:iveta.palinkas@petrzalka.sk
Tel.: +421-2-68 288 896
Kancelária č. 305, 3. poschodie

web od 2day