Ohlasovňa pobytu

Referát ohlasovne pobytu zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Pre prihlásenie k trvalému pobytu je potrebné predložiť k nahliadnutiu:

  1. platný občiansky preukaz
  2. výpis z listu vlastníctva (nie je možné predložiť fotokópiu ani informatívny výpis z katasterportálu),
  3. pre prihlásenie sa k niekomu aj súhlas všetkých vlastníkov bytu (domu) – nemusia sa všetci dostaviť osobne, stačí predložiť osvedčený súhlas
  4. pri maloletých do 18 rokov originál rodného listu

Pre prihlásenie k prechodnému pobytu je potrebné predložiť k nahliadnutiu:

  1. platný občiansky preukaz
  2. pre prihlásenie sa do ubytovne, internátu – doložiť súhlas ubytovacieho zariadenia
  3. pre prihlásenie sa na byt (dom) – súhlas všetkých vlastníkov bytu (domu) – nemusia sa všetci dostaviť osobne, stačí predložiť osvedčený súhlas a výpis z listu vlastníctva (nie je možné predložiť fotokópiu ani informatívny výpis z katasterportálu)
  4. uhradiť poplatok vo výške 5,00 EUR v hotovosti

Dožiadania na adresu trvalého pobytu pre fyzické osoby – potrebné je prísť osobne.
Uhrádza sa správny poplatok vo výške 5,00 EUR.

V súlade so zmenou zákona č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch pre vydanie prvého občianskeho preukazu nie je potrebné potvrdenie o trvalom pobyte vydané ohlasovňou. Žiadateľ, resp. zákonný zástupca požiada o vydanie prvého občianskeho preukazu priamo na oddelení dokladov OR PZ Bratislava V na Záporožskej ul. 8.

Mestská časť nevydáva občianske preukazy. Občianske preukazy sa vydávajú na pracovisku dokladov Okresného riaditeľstva policajného zboru Bratislava 5, Záporožská č.8.

Enikő Mészáros
vedúca referátu matriky a ohlasovne pobytu
Email:eniko.meszaros@petrzalka.sk
Tel.: +421-2-68 288 775
Kancelária č. 303, 3. poschodie

Mária Farská
Email.:maria.farska@petrzalka.sk
Tel.: +421-2-68 288 804
Kancelária č. 308, 3. poschodie

Iveta Pálinkás
Email.:iveta.palinkas@petrzalka.sk
Tel.: +421-2-68 288 896
Kancelária č. 305, 3. poschodie

web od 2day