Ohlasovňa pobytu

Trvalý a prechodný pobyt

Pre prihlásenie k pobytu je potrebné predložiť nahliadnutiu nasledovné doklady:

1. platný občiansky preukaz (ak je neplatný, občan predloží POTVRDENIE o občianskom preukaze z polície)

2. súhlas vlastníka (vlastníkov) – nie je potrebné ak prihlasovaná osoba je vlastníkom, manželkou vlastníka alebo nezaopatreným dieťaťom vlastníka, alebo má zriadené vecné bremeno

3. rodič alebo zákonný zástupca za deti do 18 rokov predkladá rodný list

 

V prípade, že sa vlastník nemôže na ohlasovňu dostaviť k udeleniu súhlasu, je možné udeliť súhlas písomnou formou s osvedčeným podpisom vlastníka. Tlačivo TU.

Odporúčame občanom výpis z listu vlastníctva (rozhodnutie) predložiť. Prihlásenie pobytu je v tom prípade rýchlejšie a bez komplikácií.

Zároveň informujeme občanov, že doklady sa predkladajú originály alebo osvedčené fotokópie. Neosvedčené fotokópie ani výpis z katasterportálu nie je možné akceptovať.

Mgr. Ilona Kraic
poverená vedením referátu matriky a ohlasovne pobytu
Email.:ilona.kraic@petrzalka.sk
Tel.: +421-2-68 288 510
+421 947 487 151
Kancelária č. 311, 3. poschodie

Bc. Mészáros Enikő – ohlasovňa pobytu
Email.:eniko.meszaros@petrzalka.sk
Tel.: +421-2-68 288 775
+421 947 487 155
Kancelária č. 303, 3. poschodie

Iveta Pálinkás – ohlasovňa pobytu
Email.:iveta.palinkas@petrzalka.sk
Tel.: +421-2-68 288 896
+421 947 487 154
Kancelária č. 305, 3. poschodie

Karina Lengyelová – ohlasovňa pobytu
Email.:karina.lengyelova@petrzalka.sk
Tel.: +421-2-68 288 801
+421 947 487 152
Kancelária č. 307, 3. poschodie

Ing. Erika Velčická – ohlasovňa pobytu
Email.:erika.velcicka@petrzalka.sk
Tel.: +421-2-68 288 775
Kancelária č. 303, 3. poschodie

web od 2day