Ohlasovňa pobytu

Trvalý a prechodný pobyt

Pre prihlásenie k pobytu je potrebné predložiť nahliadnutiu nasledovné doklady:

1. platný občiansky preukaz (ak je neplatný, občan predloží POTVRDENIE o občianskom preukaze z polície)

2. súhlas vlastníka (vlastníkov) – nie je potrebné ak prihlasovaná osoba je vlastníkom, manželkou vlastníka alebo nezaopatreným dieťaťom vlastníka, alebo má zriadené vecné bremeno

3. rodič alebo zákonný zástupca za deti do 18 rokov predkladá rodný list

——————————————————————————————————————————————–

V prípade, že sa vlastník nemôže na ohlasovňu dostaviť k udeleniu súhlasu, je možné udeliť súhlas písomnou formou s osvedčeným podpisom vlastníka. Tlačivo TU.

Odporúčame občanom výpis z listu vlastníctva (rozhodnutie) predložiť. Prihlásenie pobytu je v tom prípade rýchlejšie a bez komplikácií.

Zároveň informujeme občanov, že doklady sa predkladajú originály alebo osvedčené fotokópie. Neosvedčené fotokópie ani výpis z katasterportálu nie je možné akceptovať.

Mgr. Ilona Kraic
poverená vedením referátu matriky a ohlasovne pobytu
Tel.: +421-2-68 288 510
+421 947 487 151
Email: ilona.kraic@petrzalka.sk
Kancelária č. 002, prízemie

Iveta Pálinkás – ohlasovňa pobytu
Tel.: +421-2-68 288 896
+421 947 487 154
Email: iveta.palinkas@petrzalka.sk
Kancelária č. 005, prízemie

Dušana Dobošová – ohlasovňa pobytu
Tel.: +421-2-68 288 804
+421 947 487 159
Email: dusana.dobosova@petrzalka.sk
Kancelária č. 008, prízemie

Zuzana Kostková
osvedčovanie podpisov a listín
Tel.: +421-2-68 288 805
+421 947 487 153
Email: zuzana.kostkova@petrzalka.sk
Kancelária č. 003, prízemie

Mgr. Zuzana Vágayová – ohlasovňa pobytu
Tel.: +421-2-68 288 802
+421 947 487 156
Email: zuzana.vagayova@petrzalka.sk
Kancelária č. 003, prízemie
 

web od 2day