Petržalka absolvovala externé posúdenie

Model CAF, ktorý je nástrojom komplexného manažérstva kvality, sa čoraz viac udomácňuje na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka. Má svoje logické kroky a postupnosť, ktorá má Petržalku priviesť k výnimočnosti. Takmer tri mesiace sa pracovníci úradu venovali príprave a napísaniu samohodnotiacej správy, ktorá mapuje činnosti mestskej časti a dosiahnuté výsledky v oblasti vodcovstva, stratégie, plánovania, zamestnancov, v partnerstvách, zdrojoch a tiež v procesoch.

Dňa 5. júna 2012 prišli externí posudzovatelia z Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, aby Petržalke „nastavili zrkadlo“. Realizovalo sa totiž posúdenie, počas ktorého vlastníci kritérií obhajovali, vysvetľovali, diskutovali, či dopĺňali informácie o činnosti miestneho úradu. Každý vlastník kritéria mal možnosť získať od externého posudzovateľa spätnú väzbu na svoje kritérium v podobe dôležitých informácií o tom, čo by v jeho kritériu ešte mohlo byť doplnené, vynechané, zdôraznené alebo lepšie vysvetlené.

Externé posúdenie prebiehalo počas celého dňa a posudzovatelia si situáciu mapovali aj priamo v teréne, keď sa náhodne vybraných zamestnancov pýtali na ich očakávania, na ich informovanosť o modeli, na ich postoj k rozhodnutiu vedenia úradu implementovať model CAF. Záver pracovného dňa patril vyhodnoteniu, v ktorom posudzovatelia
z externého prostredia pomenovali silné stránky implementácie, ale tiež ponúkli podnety na ďalšie zlepšovanie sa.
Externé posúdenie Externé posúdenie Externé posúdenie

Mestská časť Bratislava-Petržalka v tejto chvíli stojí pred ďalšou a možno aj najťažšou úlohou, ktorou je tvorba akčného plánu zlepšovania. Až keď sa jej podarí identifikované oblasti na zlepšenia pretaviť do splnených pracovných úloh, bude môcť začať hovoriť o konkrétnych prínosoch implementácie modelu CAF.

web od 2day