Petržalka sa uchádza o titul Efektívny používateľ modelu CAF

CAF V utorok 9. apríla 2013 absolvovala mestská časť externé posúdenie. Jeho cieľom a dôvodom je záujem mestskej časti získať externú spätnú väzbu od nezávislých odborníkov na to, do akej miery sa jej v priebehu posledných mesiacov podarilo implementovať manažérstvo kvality prostredníctvom modelu CAF.

CAF Posúdenie realizovali zástupcovia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ktorý koordinuje implementáciu modelov a nástrojov kvality v organizáciách verejnej správy a zároveň pôsobí ako národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF a udeľuje titul „Efektívny používateľ modelu CAF“ organizáciám verejnej správy.

Medzi pozvanými boli vybraní zástupcovia zainteresovaných strán. Mali možnosť nielen pozorovať prebiehajúci dialóg, ale aktívne do neho vstupovať prezentáciou svojich skúseností zo spolupráce s mestskou časťou. Za Združenie miest a obcí Slovenska sa stretnutia zúčastnil Ing. Jozef Turčány – výkonný podpredseda, Mgr. Tomáš Mateička – riaditeľ odboru výstavby a bytovej politiky Obvodného úradu v Bratislave, Ing. Roman Masár – zástupca starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Prítomní tiež boli starosta mestskej časti Ing. Vladimír Bajan, prednosta miestneho úradu Ing. Miroslav Štefánik, členovia CAF-tímu, a zástupkyňa zamestnancov mestskej časti Mgr. Katarína Bohunická.

CAF Stretnutie začalo krátkou prezentáciou jednotlivých krokov vedúcich k implementácii modelu kvality CAF, splnených aktivít z Akčného plánu zlepšovania, návrhov opatrení pre ďalšie zlepšovacie aktivity a návštevou náhodne vybraných pracovísk miestneho úradu. Posúdenie prebiehalo v duchu filozofie Externej spätnej väzby, to znamená posúdením pilierov 1 a 2, ktoré sú orientované na celkový postup implementácie modelu od rozhodnutia vrcholového vedenia, cez samohodnotenie až po plnenie aktivít v Akčnom pláne zlepšovania. CAF Následne externí posudzovatelia zamerali pozornosť na pilier 3. Ten posudzuje úroveň zrelosti prostredníctvom 8 princípov výnimočnosti, ktorú organizácia dosiahla ako výsledok samohodnotenia a procesu zlepšovania.

Prostredníctvom realizácie Externej spätnej väzby sa mestská časť uchádza o titul Efektívny používateľ modelu CAF. Po stretnutí, na ktorom mestská časť prezentovala výsledky svojho úsilia, je zrejmé, že bude v tomto kroku úspešná.

web od 2day