Podnikateľská činnosť

Spracovanie agendy súvisiacej s podnikateľskou činnosťou v mestskej časti Bratislava-Petržalka zabezpečuje referát predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Spravovaná agenda:

– pripravuje rozhodnutia o predajnej a prevádzkovej dobe v prevádzkarniach obchodov, služieb a pohostinských zariadeniach v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona SNP č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení neskorších predpisov,

– pripravuje povolenia k predaju výrobkov a poskytovaniu služieb na trhových miestach v zmysle zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení neskorších predpisov na:

a) miestnom trhovisku
b) trhových miestach zriadených na príležitostné trhy
c) trhových miestach zriadených na ambulantný predaj

– pripravuje osvedčenia o zápise samostatne hospodáriacich roľníkov do evidencie v zmysle zákona SNR č. 219/1991 Zb., ktorým sa dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov,

– vedie evidenciu o vydaných licenciách na výkon samostatnej zdravotníckej praxe na výkon zdravotníckeho povolania v zmysle zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pripravuje stanoviská k prevádzkovaniu verejných lekární v zmysle zákona NR SR č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

– vybavuje sťažnosti, petície a podnety občanov a interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka v predmetnej problematike,

– vykonáva kontrolnú činnosť nad dodržiavaním Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení neskorších predpisov a udeľuje sankcie za jeho porušenie a vykonáva dozor na miestnom trhovisku, príležitostných trhoch a trhových miestach pre ambulantný predaj,

– vybavuje žiadosti fyzických a právnických osôb o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v predmetnej problematike.

JUDr. Emil Chlebec
Tel.: + 421-2-68 288 825
E-mail: emil.chlebec@petrzalka.sk
Kancelária č. 611, 6. poschodie

 • súhlasné záväzné stanoviská k lekárňam
 • evidencia lekárov
 • očné optiky

Ing. Andrea Jendeková
Tel.: + 421-2-68 288 868
E-mail: andrea.jendekova@petrzalka.sk
Kancelária č. 609, 6. poschodie

 • Vybavuje fyzické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby podľa začiatočného písmena priezviska fyzickej osoby, alebo obchodného mena právnickej osoby: A, B, C, Č, D, Ď, E, F G, H, CH, I, J
 • príležitostné trhy DK Zrkadlový Háj, DK Lúky, CC Centrum,
 • Farmárske trhy
 • trhovisko Mlynarovičova

Alena Šebeková
Tel.: + 421-2-68 288 868
E-mail:alena.sebekova@petrzalka.sk
Kancelária č. 609, 6. poschodie

 • Vybavuje fyzické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby podľa začiatočného písmena priezviska fyzickej osoby, alebo obchodného mena právnickej osoby: K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Š, T, Ť, U, V, W, Z, Ž, X
 • príležitostné trhy – Vianočné trhy, Závodisko š.p.
 • ambulantný predaj
 • pláže
 • Dni Petržalky
 • samostatne hospodáriaci roľníci

web od 2day