Podnikateľská činnosť

Podnikateľskú činnosť zabezpečuje Referát predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností. Na úseku podnikateľských činností:

 • pripravuje rozhodnutia o predajnej a prevádzkovej dobe v prevádzkarňach obchodov, služieb a pohostinských zariadeniach v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona SNP č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka v úplnom znení č. 12/2013 zo dňa 10.9.2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb,
 • pripravuje povolenia k predaju výrobkov a poskytovaniu služieb na trhových miestach v zmysle zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2014 zo dňa 24. júna 2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení novely VZN č. 8/2014 zo dňa 30.9.2014, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Petržalka na:

a) miestnom trhovisku
b) trhových miestach zriadených na príležitostné trhy
c) trhových miestach zriadených na ambulantný predaj

 • pripravuje osvedčenia o zápise samostatne hospodáriacich roľníkov do evidencie v zmysle zákona SNR č. 219/1991 Zb., ktorým sa dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov,
 • vedie evidenciu o vydaných licenciách na výkon samostatnej zdravotníckej praxe na výkon zdravotníckeho povolania v zmysle zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pripravuje stanoviská k prevádzkovaniu verejných lekární v zmysle zákona NR SR č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • vybavuje sťažnosti, petície a podnety občanov a interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka v predmetnej problematike,
 • vykonáva kontrolnú činnosť nad dodržiavaním úplného znenia Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 12/2013 zo dňa 10.9.2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v živnostenskom podnikaní a udeľuje sankcie za jeho porušenie a vykonáva dozor na miestnom trhovisku, príležitostných trhoch a trhových miestach pre ambulantný predaj,
 • vybavuje žiadosti fyzických a právnických osôb o sprístupnenie informácií v zmysle zákona o slobode informácií.

Mgr. Zuzana Horniaková
Vedúca referátu predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností
Telefón: +421-2-68 288 825
Mobil: +421 947 487 135
zuzana.horniakova@petrzalka.sk
Kancelária č. 804, 8. poschodie

 • záväzné stanoviská k začatiu činnosti pri prevádzkovaní lekární
 • záväzné stanoviská k držaniu omamných a psychotropných látok a prípravkov
 • evidencia zdravotníckych zariadení
 • evidencia lekárov
 • očné optiky

 

Ing. Andrea Jendeková
Telefón: +421-2-68 288 868
Mobil: +421 947 487 285
andrea.jendekova@petrzalka.sk
Kancelária č. 805, 8. poschodie

 • Vybavuje fyzické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby podľa začiatočného písmena priezviska fyzickej osoby, alebo obchodného mena právnickej osoby: A, B, C, Č, D, Ď, E, F G, H, CH, I, J
 • príležitostné trhy DK Zrkadlový Háj, DK Lúky, CC Centrum,
 • povolenia pre ambulantný predaj
 • Farmárske trhy
 • trhovisko Mlynarovičova
 • osvedčenia do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

Silvia Zachariášová
Telefón: +421-2-68 288 868
Mobil: +421 947 487 285
silvia.zachariasova@petrzalka.sk
Kancelária č. 805, 8. poschodie

 • Vybavuje fyzické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby podľa začiatočného písmena priezviska fyzickej osoby, alebo obchodného mena právnickej osoby: K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Š, T, Ť, U, V, W, Z, Ž, X
 • Vianočné trhy, Závodisko š.p.
 • ambulantný predaj
 • ambulantný predaj a stánky – pláže – Tyršovo nábrežie, Veľký Draždiak
 • Dni Petržalky

web od 2day