Pôsobnosť referátu športu

  Registrovanie podujatí v zmysle zákona NR SR č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a o zmene a doplnení zákonov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka s výkonom následnej kontrolnej činnosti,
  zabezpečenie a koordinácia prípravy a realizácia tradičných a nových športových projektov mestskej časti aj v spolupráci s právnickými a fyzickými osobami,
  vybavovanie sťažností v zmysle zákona NR SR č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach,
  spracovanie žiadostí a zmlúv na dotácie v oblasti mládeže a športu v zmysle VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2005 a 2/2006,
  príprava a realizácia programového rozpočtovania a rozborov za oblasť športuposkytovanie informácií za oblasti práce s mládežou a šport v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
  zabezpečenie organizácie a podiel na príprave obsahu zasadnutí komisie kultúry, mládeže a športu za oblasť mládeže a športu,
  spracováva materiály na rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva za oblasť mládeže a športu.

web od 2day