Predbežná právna ochrana

Vykonáva úkony vo veciach predbežnej právnej ochrany v zmysle § 5 zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, pripravuje písomnú agendu pre potreby prejednania prípadov v rámci správneho konania, formou zápisníc dokumentuje ústne pojednávanie v súlade so zákonom číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vypracováva dokumenty pre vydanie rozhodnutí starostom mestskej časti (listy prednostu). Obec ho môže uplatniť na základe žiadosti oprávneného subjektu, najmä vtedy, keď sú ohrozené alebo narušené susedské práva. Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany a obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.

V súlade s dodatkom Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonáva pôsobnosti vo veci ochrany nefajčiarov, prejednáva priestupky a ukladá sankcie v zmysle § 11 ods. 1 písm. a) zákona číslo 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov.
Prejednáva priestupky a ukladá sankcie v zmysle § 7 ods. 5 a § 13 zákona číslo 460/2007 Z. z. o Slovenskom červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vedie evidenciu priestupkov v zmysle § 89a ods. 3 zákona číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
V závislosti na potrebách riešenia bezpečnostnej problematiky na území mestskej časti sa zúčastňuje na zhromaždeniach občanov Petržalky podliehajúcich oznamovacej povinnosti podľa zákona číslo 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov.

Vykonáva evidenciu žiadosti o správy o povesti občanov z miesta bydliska a podáva správy o povesti podľa dožiadania samospráv a štátnych orgánov z podkladov dotknutých organizačných útvarov miestneho úradu.

Mgr. Zuzana Horniaková
Vedúca referátu predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností
Telefón: +421-2-68 288 825
Mobil: +421 947 487 135
zuzana.horniakova@petrzalka.sk
Kancelária č. 804, 8. poschodie

 

web od 2day