Čiastočne invalidní dôchodcovia, nezamestnaní a obyvatelia vyžadujúci si osobitnú starostlivosť

je zamerané na podporu a poskytovanie pomoci dospelým prekonať ich problémy a zorientovať sa  v oblasti:
– sociálnej pomoci,
– rodinného práva,
– hmotnej a sociálnej núdze,
– informácie a usmernenie občana pri voľbe foriem sociálnej pomoci,
– poskytovanie probačného dohľadu,
– postpenitenciárna starostlivosť sa vykonáva v spolupráci s Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov v projekte Alcatraz.
Ku každému občanovi sa pristupuje individuálne vychádzajúc z jeho konkrétnej situácie.

slúži na prekonanie nepriaznivej životnej situácie v poskytovaní finančnej pomoci v čase náhlej núdze žiadateľom s trvalým pobytom na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle príkazu starostu č.5/2010. Pomoc je spojená s terénnou sociálnou prácou a je vyplácaná podľa Zásad o poskytovaní finančnej pomoci v čase náhlej núdze.

web od 2day