Organizácie, ktoré poskytujú pomoc občanom Petržalky v krízovej situácii

Brána do života, o.z.
Medveďovej 4, 851 04 Bratislava
Telefón: +421-2-62 410 469, +421-915 439 245
E-mail: bzd@branadozivota.sk
pomoc@branadozivota.sk
Krízové stredisko pre osamelých rodičov, stanica opatrovateľskej služby, detský domov, útulok, sociálno-právna poradňa.

Krízové stredisko DOM
Medveďovej 2, 851 04 Bratislava
Mobil: +421-908 713 286
www.branadozivota.sk
Ubytovanie a sociálne poradenstvo najmä pre bývalých klientov detského domova, reedukačného a resocializačného zariadenia.

Bratislavská asociácia sluchovo postihnutých – BASPO
Budatínska 59/A
Telefón: +421-915 695 729
http://infosluch.sk/wp/linky/organizacie-pre-sluchovo-postihnutych-a-ich-rodiny-v-sr/
http://www.nepocujuci.sk/organizacie.htm
Organizácia pomáha najmä nepočujúcim a osobám s poruchami sluchu.

Centrum MEMORY, n. o.
Mlynarovičova 21
Telefón: +421-2-62 414 143
E-mail:centrummemory@nextra.sk
http://www.alzheimer.sk
Nezisková organizácia Centrum MEMORY poskytuje všeobecne prospešné služby ľuďom s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou. Poskytujú služby najmä v sociálnej oblasti (špecializovaný denný pobyt pre ľudí s Alzheimerovou chorobou, kognitívne tréningy, poradenstvo), zdravotnícke služby (psychiatrická ambulancia, ambulancia liečebného pedagóga) a preventívne aktivity (tréningy pamäti).

DOM RAFAEL
Kutlíkova 15
Telefón: +421-2-43 191 987
Mobil: +421-904 344 454
E-mail: info@domrafael.sk
http://domrafael.sk/content/view/o-nas
Domov sociálnych služieb , Dom Rafael, poskytuje integrovanú zdravotno-sociálnu starostlivosť pre ťažko a dlhodobo chorých, pre ľudí s mentálnym a fyzickým postihnutím a pre ich rodiny.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO
Haanova 36 – 38
Telefón: +421-2-62 410 558, +421-2-62 410 559
E-mail: kampino@kampino.sk
http://www.kampino.sk/sk/o-nas/kto-sme/sucasnost//
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých je zariadením sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. DSS Kampino poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu klientom s duševnými poruchami a poruchami správania.

DSS MOST, n.o.
Haanova 10, 851 04 Bratislava
Mobil: +421-911 404 656
E-mail: info@dss-most.sk
Pomoc psychiatrickým pacientom a ich rodinám prostredníctvom rehabilitačného strediska, podporovaného bývania, sociálneho poradenstva a odborných služieb psychologickej ambulancie.

Klub Kaspian
Ambroseho 15, 851 02 Bratislava
Mobil: +421-910 971 887, +421-910 659 127
E-mail: kaspian@kaspian.sk
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie – poskytuje psychologické konzultácie pre deti a dospelých.

Liga za duševné zdravie
Ševčenkova 21
E-mail: dusevnezdravie@dusevnezdravie.sk
Poradňa každý štvrtok od 10,00 do 15,00 hod. Telefón: +421-2-63 815 592
https://www.dusevnezdravie.sk
Liga je nepolitické, charitatívne, humanitné, nezávislé záujmové združenie občanov a právnických osôb a jej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia. V rámci rôznych aktivít, ktoré Liga za duševné zdravie ponúka, sa občania môžu obrátiť na online poradňu (https://www.dusevnezdravie.sk/online-poradna/) s rodinnými, citovými, rodičovskými, duševnými, či sociálnymi problémami.

Materské centrum Budatko, o.z.
Holíčska 30, 851 05 Bratislava
Mobil: +421-949 764 099
E-mail: mcbudatko@gmail.com
http://www.budatko.sk/
Materské centrum Budatko je podporné neziskové zariadenie pre rodiny s deťmi (alebo pre ktorúkoľvek blízku osobu, ktorá dieťa opatruje). Združuje rodiny s malými deťmi, ktoré chcú zmysluplne tráviť svoj voľný čas v príjemných priestoroch a majú záujem navštevovať rôzne kurzy , prednášky . MC Budatko poskytuje priestor, kde sa možno poradiť a vymeniť si skúsenosti.

Misionárky lásky Betlehem
Rovniankova 10, 851 03 Bratislava
Telefón: +421-2-63 810 754
Spoločnosť Misionárky lásky poskytuje možnosť krátkodobého ubytovania pre mužov bez prístrešia, hygienu, ošatenie a jedno teplé jedlo denne.

Odyseus, o.z.
Haanova 10, 851 04 Bratislava 5
Telefón/fax: +421-2-52 494 344
Mobil, +421 903 786 708
E-mail:odyseus@ozodyseus.sk
www.odyseus.org
Poskytujú nízkoprahové služby. Jedná ƒsa o prevažne servisné služby kľúčovým cieľovým skupinám – užívateľom drog a osobám ponúkajúcim sexuálne služby na ulici.

Okraj o.z
Gercenova 8/H
Mobil: +421-948 119 024
E-mail: ozokraj@ozokraj.sk
www.ozokraj.sk
Cieľom občianskeho združenia OKRAJ je vytvorenie komplexnej sociálnej služby, ktorá spája pracovné príležitosti so vzdelávaním prostredníctvom chránenej dielne. Klientmi sú zdravotne ťažko postihnutí ľudia na okraji spoločnosti bez domova, ktorí ešte nevzdávajú svoj boj o začlenenie sa do normálneho života.

Plamienok, n.o.
Zadunajská cesta 3722/6A
Telefón: +421-2- 20 718 169
http://www.plamienok.sk/o-nas.php
Ponúkajú domácu hospicovú starostlivosť a v rámci Poradenského centra psychologickú pomoc deťom a rodinám pri strate svojho blízkeho.

Pracovno-socializačné centrum IMPULZ
Turnianska 10, 851 07 Bratislava
Telefón: +421-2-63 815 080
E-mail: psc-impulz@psc-impulz.sk
http://www.psc-impulz.sk/

Centrum poskytuje pracovno-rehabilitačné služby pre ľudí s mentálnym postihnutím.

ROAD, n. o. – resocializačné zariadenie
Handlovská 11, 851 01 Bratislava
Telefón: +421-903 762 211
Telefón: +421-911 762 210
E-mail:road@stonline.sk
www.road-tomky.sk
Road Tomky je resocializačné zariadenie pre podporu liečby drogovej závislosti.

Saleziáni don Bosca
Mamateyova 4, 851 04 Bratislava
Mobil: +421-902 446 688
E-mail: mamateyova@sdb.sk
http://www.mamateyka.sk/infopage/12/41/kontaktujte-nas.html
Saleziánske mládežnické stredisko sa venuje voľnočasovým aktivitám pre mladých ľudí. Ponúka priestor pre rodinnú atmosféru, zábavu, kurzy, šport, ale aj vážne rozhovory o rodine, problémoch a iných otázkach. Mládežnické aktivity zastrešuje nezisková organizácia Laura (Kremnická 19, 851 01 Bratislava, Telefón: +421-2-63 814 955). Združenie Laura sa zameriava najmä na výchovu dievčat.

Slovenské hemofilické združenie, o. z.
Antolská 11, 851 07 Bratislava
Telefón: +421-2-63 531 453
Mobil: +421-905 241 353
E-mail: shz@shz.sk
Slovenské hemofilické združenie (ďalej SHZ) je dobrovoľným občianskym združením, ktoré združuje osoby s vrodenou krvácavou chorobou (ďalej VKCH), rodičov detí s VKCH, rodinných príslušníkov osôb s VKCH, ich priaznivcov, priateľov a pracovníkov na úseku starostlivosti o osoby s VKCH

Slovenský zväz diabetikov
ZO V., Holíčska 9
Telefón: +421-2-63 815 122 – volať až po 16.00 hodine
Mobil: +421-948 069 730, +421-907 504 916
E-mail: dia.petr@gmail.com
http://zds.sk/
SZD je dobrovoľné občianske združenie, ktoré združuje v základných organizáciách v jednotlivých mestách Slovenska diabetikov všetkých vekových skupín, rodinných príslušníkov diabetikov, zdravotníkov, rizikové skupiny a sympatizantov diabetikov. Poslaním ZDS je chrániť práva diabetikov ako pacientov, spotrebiteľov, občanov, informovať o právach a povinnostiach diabetikov, edukovať diabetikov, rodinných príslušníkov diabetikov, ale aj rizikové skupiny.

Slovenský zväz telesne postihnutých

Republikové centrum:
Ševčenkova 19
Telefón: +421-2-63 814 478
E-mail: bariery@sztp.sk
http://www.sztp.sk/

Základná organizácia:
Vyšehradská 35
Telefón: +421-2-63 826 447 (členovia sa stretávajú každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci od 15.00 – 17.00 hod.)
http://www.sztp.sk/
SZTP združuje občanov s telesným postihnutím a ťažkým telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí, rodinných príslušníkov telesne postihnutých občanov a priaznivcov telesne postihnutých. Pomáha im pri riešení ich sociálnych, ekonomických, psychických, spoločenských záujmov a potrieb.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
Telefón: +421-2-63 815 208, +421-2-63 815 209
E-mail: info@usmev.sk
https://www.usmev.sk/
Zameriava sa na podporu detí v detských domovoch, na prácu s ohrozenou rodinou, vzdelávanie a sprevádzanie náhradných rodín a pomoc mladým dospelým po odchode z detského domova. Svoju víziu „…aby každé dieťa malo rodinu“ prakticky a odborne presadzuje už 30 rokov.

Ulita, o.z.
Kopčianska 90, 851 01 Bratislava
Mobil: +421-902 826 879
E-mail: kopcany@ulita.sk
Bezpečné miesto pre trávenie voľného času mladých ľudí.

Vysnívaný domov, n. o.
Fedinova 7
Mobil: +421-949 898 731
E-mail: info@vysnivany.sk
http://www.vysnivany.sk/
Domov sociálnych služieb a súkromná škôlka. Základnými službami DSS je starostlivosť o seniorov, manikúra, pedikúra, rehabilitačné služby v podobe masáží, prevádzka jedálne. Súkromná škôlka je celoročné zariadenie pre deti od 1 roka od 10 rokov bez obmedzenia, majú zabezpečenú 24 hodinovú prevádzku a iné služby pre rodiny s deťmi.

Združenie MUDr. Ivana Novotného (AT Sanatórium)
Osuského 10, 851 03 Bratislava
Telefón: +421-2-62 246 466, +421-905 503 258
E-mail: sanatoriumat@gmail.com
http://www.sanatoriumat.sk/
Zariadenie s komplexnou starostlivosťou o závislých od psychoaktívnych látok a,hracích automatov.

web od 2day