Rodiny s deťmi

Kopčianska 90 (Ubytovňa v správe hlavného mesta SR Bratislavy)
Telefón: +421-2-63 838 687

Budatínska 59/A (Krízové centrum v správe hlavného mesta SR Bratislavy)
Telefón: +421-2-62 250 035

Krízové centrum BRÁNA DO ŽIVOTA
Medveďovej 4, 851 04 Bratislava
Telefón: +421-2-62 410 469, +421-915 439 245
Krízové stredisko, domov pre osamelých rodičov, stanica opatrovateľskej služby, detský domov, útulok, sociálno-právna poradňa.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka
Domov pre rodičov a deti,
Vavilovova ul. 18, 851 01 Bratislava
Telefón: +421-2-63 310 566, +421-910 176 405
Poskytuje ubytovanie na prechodnú dobu, najviac po dobu 1 roka, pre tehotnú ženu, matku s deťmi vo veku 0-18 rokov, prípadne do konca prípravy na povolanie dieťaťa, najdlhšie však do jeho 25 rokov, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie.

 

Saleziáni don Bosca
Mamateyova 4, 851 04 Bratislava
Telefón: +421-902 446 688
E-mail: mamateyova@sdb.sk
http://www.mamateyka.sk/infopage/12/41/kontaktujte-nas.html
Saleziánske mládežnické stredisko sa venuje voľnočasovým aktivitám pre mladých ľudí. Ponúka priestor pre rodinnú atmosféru, zábavu, kurzy, šport, ale aj vážne rozhovory o rodine, problémoch a iných otázkach. Mládežnické aktivity zastrešuje nezisková organizácia Laura (Kremnická 19, 851 01 Bratislava, Telefón: +421-2-63 814 955).Združenie Laura sa zameriava najmä na výchovu dievčat.

Klub KASPIAN
Ambroseho 15, 851 02 Bratislava
Telefón: +421-910 971 887, +421-910 659 127
Email: kaspian@kaspian.sk
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie – poskytuje psychologické konzultácie pre deti a dospelých.

Občianske združenie ODYSEUS
Haanova 10, 851 04 Bratislava 5
Telefón: +421-2-52 494 344, +421 903 786 708
Email: odyseus@ozodyseus.sk
www.odyseus.org
Poskytujú nízkoprahové služby. Jedná sa o prevažne servisné služby kľúčovým cieľovým skupinám – užívateľom drog a osobám ponúkajúcim sexuálne služby na ulici.

 

Občianske združenie ULITA
Kopčianska 90, 851 01 Bratislava
Mobil: +421-902 826 879
Email: kopcany@ulita.sk
Bezpečné miesto pre trávenie voľného času mladých ľudí.

Materské centrum BUDATKO
Holíčska 30, 851 05 Bratislava
Mobil: +421-949 764 099
Email: mcbudatko@gmail.com
http://www.budatko.sk/
Materské centrum Budatko je podporné neziskové zariadenie pre rodiny s deťmi (alebo pre ktorúkoľvek blízku osobu, ktorá dieťa opatruje). Združuje rodiny s malými deťmi, ktoré chcú zmysluplne tráviť svoj voľný čas v príjemných priestoroch a majú záujem navštevovať rôzne kurzy, prednášky. MC Budatko poskytuje priestor, kde sa možno poradiť a vymeniť si skúsenosti.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
Telefón: +421-2-63 815 208, +421-2-63 815 209
Email: info@usmev.sk
https://www.usmev.sk/
Zameriava sa na podporu detí v detských domovoch, na prácu s ohrozenou rodinou, vzdelávanie a sprevádzanie náhradných rodín a pomoc mladým dospelým po odchode z detského domova. Svoju víziu „…aby každé dieťa malo rodinu“ prakticky a odborne presadzuje už 30 rokov.

web od 2day