Zásady o poskytovaní finančnej pomoci v čase náhlej núdze

Tieto zásady o poskytovaní sociálnej výpomoci upravujú poskytovanie sociálnej výpomoci v čase náhlej núdze (ďalej len „sociálna výpomoc“) z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“) obyvateľom mestskej časti (ďalej len „obyvateľ“) z vyčlenených finančných prostriedkov v príslušnom kalendárnom roku na uvedený účel. Sociálna výpomoc je dobrovoľný príspevok obce obyvateľom, na ktorú nie je právny nárok.

 • 1. Sociálna výpomoc sa poskytuje obyvateľom mestskej časti, ktorí sú odkázaní na poskytnutie sociálnej pomoci, na preklenutie ich nepriaznivej životnej situácie.
 • 2. Za náhlu núdzu pre účely poskytovania sociálnej výpomoci sa považuje náhla núdza spôsobená:
  • a) podstatným poklesom príjmu, ktorý je spôsobený zdravotným stavom (invalidita…) obyvateľa alebo s ním spoločne posudzovaných osôb,
  • b) nečakanou životnou udalosťou v rodine,
  • c) náhlym nezavineným finančným zaťažením spôsobeným vyúčtovaním výdavkov spojených so zvýšením nákladov na bývanie,
  • d) inými mimoriadnymi udalosťami, na základe ktorých sa obyvateľ a s ním spoločne posudzované osoby v náhlej núdzi ocitli.
 • 1. Za obyvateľa odkázaného na poskytnutie sociálnej výpomoci sa považuje:
  • a) obyvateľ, ktorý poberá niektorú z dávok dôchodkového zabezpečenia a splnil niektorú z podmienok uvedených v čl. 2 ods.2 a jeho príjem nepresahuje 1,5 násobok sumy životného minima podľa osobitného predpisu1)
  • b) osamelý rodič s nezaopatrenými deťmi, ktorý splnil niektorú z podmienok uvedených v čl. 2 ods. 2 a jeho príjem nepresahuje 1,6 životného minima podľa osobitného predpisu1
  • c) rodina s nezaopatrenými deťmi, ktorá splnila niektorú z podmienok uvedených v čl. 2 ods. 2 a jej príjem nepresahuje 1,2 násobok životného minima podľa osobitného predpisu1
  • d) obyvateľ a s ním spoločne posudzované osoby, ktorý poberá dávku nemocenského poistenia a splnil niektorú z podmienok uvedených v čl. 2 ods. 2 a ich spoločný príjem nepresahuje 1,2 násobok sumy životného minima podľa osobitného predpisu1
  • e) obyvateľ, ktorý splnil niektorú z podmienok uvedených v čl. 2 ods. 2 a jeho príjem nepresahuje sumu životného minima podľa osobitného predpisu1
 • 2. Pre zisťovanie príjmov obyvateľa a spoločne posudzovaných osôb platia ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých záonov.
 • 3. Za príjem na účel poskytnutia sociálnej výpomoci sa nepovažujú:
  • a) peňažné príspevky na kompenzácie poskytované ťažko zdravotne postihnutému obyvateľovi podľa osobitného predpisu2
  • b) prídavok na dieťa podľa osobitného predpisu3
  • c) dotácie na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi a dotácie na školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu4
  • d) príspevok za bezvládnosť.
 • 4. Poskytovanie sociálnej výpomoci a poskytovanie dávky a príspevkov v hmotnej núdzi ako aj jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu 5) sa navzájom nevylučuje.
 • 1. Sociálna výpomoc sa poskytuje odkázaným obyvateľom s trvalým pobytom na území mestskej časti.
 • 2. O sociálnu výpomoc môže požiadať obyvateľ jedenkrát počas kalendárneho roka na predpísanom tlačive – „Žiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci“ v prílohe číslo 1 (ďalej len „žiadosť“). K žiadosti obyvateľ predkladá príslušné doklady.
 • 3. Výška sociálnej výpomoci za kalendárny rok je:
  • a) pre osamelého obyvateľa do 50,- Eur,
  • b) pre rodinu s deťmi do 150,- Eur,
  • c) pre poberateľa dávky dôchodkového zabezpečenia – jednotlivec do 70,- Eur, manželia do 90,- Eur.
 • 4. Sociálna výpomoc sa vypláca poskytnutím nákupných poukážok, bezhotovostným prevodom na žiadateľom uvedené číslo účtu, alebo v hotovosti cez pokladňu miestneho úradu.
 • 5. V odôvodnených prípadoch môže byť sociálna výpomoc poskytnutá v dvoch splátkach.
 • 6. Výšku sociálnej výpomoci podľa bodu 3 môže v prípade ohrozenia základných životných potrieb a zdravia obyvateľa, alebo z iného mimoriadne závažného dôvodu starosta zvýšiť a poskytnúť ju aj obyvateľom, ktorí nespĺňajú podmienky čl.3 bod.1.
 • 1. Sociálna výpomoc má charakter nenávratnej pomoci.
 • 2. O poskytnutí sociálnej výpomoci podanej formou žiadosti, rozhoduje na základe individuálneho posúdenia odkázanosti obyvateľa a spoločne posudzovaných osôb starosta mestskej časti. Žiadateľovi sa oznámenie doručí písomne. Proti oznámeniu nie je možné podať opravný prostriedok.
 • 1. Obyvateľ je povinný na výzvu obce preukázať skutočnosti rozhodujúce pre poskytovanie sociálnej výpomoci v stanovenej lehote. Ustanovenia o právnej zodpovednosti podľa osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.

Vianočná dávka je príspevok mestskej časti občanom evidovaných na oddelení sociálnych vecí v príslušnom kalendárnom roku, ktorý je poskytovaný pri príležitosti vianočných sviatkov. Jeho poskytovanie sa riadi kritériami pre poskytnutie vianočnej dávky, schválenými sociálnou a bytovou komisiou. Výška vianočnej dávky závisí od finančnej situácie MČ Bratislava-Petržalka a vypláca sa vo výške od 30,- Eur do 100,- Eur.

Milan Ftáčnik
starosta

1) Zákon č. 601/2003 Z. .z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Zákon č. 447/2008 Z. z. o poskytovaní príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 600/ 2003 Z. z. o prídavku na dieťa a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
4) dotácie na Výnos Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR zo 14.12.2005 č.3749/ 2005-II/1 o poskytovaní dotácie na výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, dotácie na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi a dotácie na školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5) Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a v znení a doplnení niektorých zákonov podľa § 10.

web od 2day