Spoločné bodové hodnotenie

V dňoch 10. až 11. mája 2012 sa vlastníci kritérií zúčastnili spolu s garantmi projektu implementácie modelu CAF – starostom mestskej časti Bratislava-Petržalka Vladimírom Bajanom a prednostom miestneho úradu mestskej časti Miroslavom Štefánikom na spoločnom pracovnom stretnutí v Častej Papierničke.

Témou diskusie bola prvá samohodnotiaca správa modelu CAF, ktorá tu získavala svoju finálnu podobu. Stretnutie viedla riaditeľka odboru kvality z Úradu pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR. Počas dvoch dní prítomní zamestnanci doplnili silné stránky aj oblasti na zlepšovanie, viedli diskusiu k textom príkladov, prideľovali bodové hodnotenie a v závere prijali konsenzus o obsahu samohodnotiacej správy.

Spoločné bodové hodnotenie Spoločné bodové hodnotenie Spoločné bodové hodnotenie
Externé posúdenie externými posudzovateľmi, sa uskutoční 5.júna 2012

web od 2day