Zimná služba

V marci roku 2014 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Petržalky. Okrem iného v ňom poslanci stanovili presné pravidlá čistenia verejných priestranstiev, povinnosti vlastníkov, nájomcov či užívateľov pozemkov, ale aj správcov bytových domov. Samospráva pristúpila k spresneniu povinností a zadefinovaniu priestorov z dôvodu nejednoznačnosti pôvodného znenia nariadenia, čím vznikali spory o tom, kto z oprávnených sa má o čistotu verejného priestranstva postarať. Od novej úpravy si samospráva sľubuje skvalitnenie poskytovaných služieb aj počas zimy.

Zimnú službu vykonáva mestská časť prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie – Miestneho podniku verejnoprospešných služieb – od 15. novembra do 15. marca nasledujúceho roka. Posypový materiál je naskladnený, aktuálne v objeme 50 ton. O čistotu sa bude starať deväť strojov, dve dispečerské vozidlá a tri obslužné vozidlá. V pohotovosti bude podľa potreby dvadsať zamestnancov.

V rámci zimnej služby sa mestská časť musí postarať o chodníky pozdĺž komunikácií III. triedy a priľahlých parkovísk, vedúcich k materským a základným školám, zdravotným zariadeniam, zastávkam mestskej hromadnej dopravy, domovom sociálnych služieb ale aj o prístupové komunikácie k nemocnici na Antolskej ulici, to všetko v celkovej dĺžke viac ako 30 kilometrov.

Aby sa aj obyvatelia mohli zorientovať, kto sa má postarať o čistotu chodníkov a komunikácií, pripravila mestská časť prehľadnú mapu s farebne rozlíšenými verejnými priestranstvami. V tejto mape sú vyznačené komunikácie III. triedy, ktorých čistenie zabezpečuje mestská časť prostredníctvom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb a komunikácie IV. triedy (chodníky), ktorých zimnú údržbu zabezpečujú podľa platného VZN č. 2/2014 buď správcovia nehnuteľností alebo mestská časť. Rozsah prác zimnej služby je navrhnutý tak, aby sa občan bezpečne dostal na zastávku autobusu a do dôležitých objektov a inštitúcií (zdravotné stredisko, škola, škôlka, dom sociálnej starostlivosti a pod.).

Od tohto kroku si samospráva sľubuje nielen efektívnejšie využívanie mechanizmov určených na posyp a odhŕňanie snehu ale aj lepšiu informovanosť obyvateľov pred blížiacimi sa zimnými mesiacmi.

Obyvateľom je k dispozícii telefonická linka zimnej služby 0918 583 755, na ktorú sa Petržalčania môžu obrátiť počas celých 24 hodín.

Cieľom samosprávy je skvalitniť poskytované služby počas zimných mesiacov, preto uvíta všetky postrehy a podnety priamo od obyvateľov. Mapu rozošle mestská časť všetkým správcom so žiadosťou o zverejnenie na informačných tabuliach bytových domov.

Celkový pohľad
Dvory I, II, III
Dvory IV, V, VI
Háje
Háje II
Lúky I, VI
Lúky II, III, V, VII, VIII
Ovsište
Zadunajec

web od 2day