Obnova Materskej školy Fedinova 7

Jedným z prioritných cieľov mestskej časti Bratislava-Petržalka je aj zabezpečenie predprimárneho vzdelávania pre čo najväčší počet detí. Predprimárne vzdelávanie sa v zmysle zákona č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) poskytuje v materských školách deťom spravidla vo veku od 3 do 6 rokov.

Počet obyvateľov v mestskej časti Bratislava-Petržalka neustále narastá a z toho vyplývajú aj potreby občianskej vybavenosti a dostatočnej infraštruktúry. Cieľom projektu „Obnova MŠ na Fedinovej č. 7“, je rozšírenie kapacít o 4 nové triedy materskej školy, rekonštrukciou, zmenou dispozície budovy a jej adaptáciou pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania a obnova areálu detského ihriska, teda vybudovanie dvoch detských ihrísk: ihrisko pre najmenšie deti (3-4 r.) a ihrisko pre predškolákov (5-6 r.). Cieľom úprav a obnovy areálu je vytvoriť funkčný a bezpečný priestor detského ihriska.

Názov podporeného projektu: Obnova MŠ na Fedinovej č.7, Bratislava

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je navýšenie kapacít MŠ na území MČ Bratislava-Petržalka vrátane revitalizácie prislúchajúcich detských ihrísk s implementáciou prvkov inkluzívneho vzdelávania.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (program „Podpora regionálneho rozvoja“) vo výške 435 610,19 EUR.

Celkový rozpočet projektu: 484 011,19 Eur

web od 2day