Oznamovanie protispoločenskej činnosti | PETRŽALKA

Mestská časť Bratislava-Petržalka vydala Smernicu o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len „smernica“) v súlade so Zákonom č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti“), ktorá upravuje postup pri podávaní, prijímaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti (ďalej len „oznámenia“), podrobnosti o právach a povinnostiach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, ochrane oznamovateľov, zachovávaní mlčanlivosti pri vybavovaní oznámení, vedení evidencie oznámení a spracúvaní osobných údajov.

Protispoločenskou činnosťou sa rozumie:

  • kriminalita, t.j. konanie, ktoré je trestným činom
  • iná protispoločenská činnosť, t. j. konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť a zároveň je spôsobilé ohroziť alebo porušiť verejný záujem (napr. týkajúci sa verejných financií, životného prostredia, verejného zdravia)

POZOR! Osobné konflikty medzi kolegami, názorové rozdiely, mobbing, a iné individuálne spory v práci alebo súkromné spory medzi občanmi sem nepatria.

Oznamovateľom protispoločenskej činnosti:

  • je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu  príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi, ako aj ďalšie fyzické osoby osobitne ustanovené v 2 písm. a) a b) Zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Oznámenie sa podáva zodpovednej osobe, ktorou je v pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť) MIESTNY KONTROLÓR.  Miestny kontrolór plní  úlohy zodpovednej osoby aj vo vzťahu k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, uvedených v Prílohe P_3_2023 smernice.

Spôsoby podania oznámenia:

Oznámenie možno podať ústne zodpovednej osobe alebo písomne prostredníctvom:

A) e-mailovej adresy protispolocenskacinnost@petrzalka.sk, ktorá je dostupná 24 hodín denne a prístupná len zodpovednej osobe ,

B) pošty na adresu mestskej časti s označením na obálke „PROTISPOLOČENSKÁ ČINNOSŤ – NEOTVÁRAŤ“, a to: Mestská časť Bratislava-Petržalka, Miestny kontrolór, Kutlíkova 17

C) ústneho podania; oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie. Zodpovedná osoba pri ústnom podaní vyhotoví zápisnicu podľa vzoru v prílohe

Oznámenie sa môže podať aj ANONYMNE.

E-mailová adresa neslúži na podávanie sťažností, petícii, oznámení podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 9/2010 Z. z., č. 211/2000 Z. z., č. 71/1967 Zb. a pod.), ani na priame podávanie trestných oznámení, ktoré patria do  kompetencie orgánov činných v trestnom konaní (polícia, prokuratúra).

Poučenie o podmienkach vzťahujúcich sa na oznamovateľa:

Nikto nesmie hroziť odvetným opatrením alebo postihovať odvetným opatrením oznamovateľa a ani ďalšie osoby uvedené v § 1 ods. 4  Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, za to že zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti spôsobom a v rozsahu ustanovenom v § 2 písm. a) štvrtý bod Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Podmienky poskytnutia ochrany  a zánik ochrany oznamovateľa upravujú § 3 až § 8 Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Informácie o spracúvaní osobných údajov: Pri preverovaní oznámenia sa postupuje v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zo dňa 27. apríla 2016 a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

Oznámenie o protispoločenskej činnosti je možné podať tiež prostredníctvom externého systému:

  • Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti(prostredníctvom formulára na webovej stránke https://www.oznamovatelia.sk/chcem-oznamit/),
  • orgánu činnému v trestnom konaní, v prípade, že sa jedná podozrenie z trestného činu, a to napríklad:
  • Národnej kriminálnej agentúre (NAKA)

Kontaktná adresa: Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, 812 72 Bratislava

Telefónne číslo: 09610 52102

Korešpondenčná adresa: Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Policajného zboru, Národná kriminálna agentúra, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

e-mail: https://www.minv.sk/?NAKA

 

  • Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR

Kontaktná adresa: Štúrova 2, 812 85 Bratislava

Telefónne číslo: 033/2837 196, 033/2837 192

e-mail: Podatelna.USPGP@genpro.gov.sk

web od 2day