PARKOVACÍ DOM, Panónska ul. Bratislava – MČ Petržalka

Popis stavby
parc. č. členenie stavby na stavebné objekty_SO podlažnosť
(podzemné = PP / nadzemné = NP)
2523/7, 2723/2 , 2523/6, 2523/5, 2523/8, 2722, 2522/2 SO 1.1. Parkovací dom
SO 2.1. Komunikácie, chodníky a spevnené plochy
SO 2.2. Terénne a sadové úpravy
SO 3.1.1. STL DN 200, SO 3.1.2. Prípojka plynu, SO 3.2.1. Vodovodná prípojka, SO 3.3.1. Prípojka splašková kanalizácia, SO 3.3.2. Areálová kanalizácia dažďová, SO 4.1. Napojenie objektov na NN
1 PP, 4 NP
Územné konanie
začatie konania
(DD.MM.RRRR)
stav konania
(v konaní = VK / prerušené = PK)
ukončenie konania
(DD.MM.RRRR)
27.11.2019 PK
Stavebné konanie
začatie konania
(DD.MM.RRRR)
stav konania
(v konaní = VK / prerušené = PK)
ukončenie konania
(DD.MM.RRRR)
Kolaudačné konanie
začatie konania
(DD.MM.RRRR)
stav konania
(v konaní = VK / prerušené = PK)
ukončenie konania
(DD.MM.RRRR)

Oznámenie podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) informuje verejnosť o nasledovnom konaní:

web od 2day