Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov

Názov projektu: 
Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov – Petržalka

Názov príjemcu:
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Výška poskytnutej dotácie:
122 321 EUR

Rok poskytnutia dotácie:
2023

Prínos projektu:
– zamedzenie šírenie inváznych drevín, čím sa zníži alebo úplne zastaví redukcia pôvodnej biodiverzity;
– zabezpečenie pôvodného zloženia biotopov a vzhľadu krajiny, predchádzanie inbrídingu, zachovanie genetickej variability pôvodných druhov a populácie;
– ochrana pôvodných druhov pred vyhynutím;
– zabránenie alopatických účinkov inváznych drevín na pôvodné druhy, čím sa predchádza zmenám chemizmu pôdy a vody;
– zníženie možnosti prenosu chorôb, parazitizmu a saprofyzitumu na pôvodných druhoch;
– zníženie zdroja alergénneho peľu, ktorý ma negatívny vplyv na ľudské zdravie.

web od 2day