Prestavba školníckeho bytu na triedu materskej školy na MŠ Bohrova 1, Bratislava

Názov projektu:

Prestavba školníckeho bytu na triedu materskej školy na MŠ Bohrova 1, Bratislava

Žiadosť o NFP:

NFP302020CIL9 – Prestavba školníckeho bytu na triedu materskej školy na MŠ Bohrova 1, Bratislava
VIAC INFORMÁCIÍ

Programové obdobie:

2014 – 2020

Výzva:

IROP-PO2-SC221-2022-94 – Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji

POPIS PROJEKTU

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu je rozšírenie kapacít existujúcej materskej školy na Bohrovej ulici realizáciou technicko-stavebných úprav nevyužívaného bývalého školníckeho bytu pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania a následne obstaranie materiálno-technického vybavenia novovzniknutej triedy MŠ. Rekonštrukcia nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy MŠ nakoľko nerieši zateplenie budovy ani strechu. Stavebno-technické úpravy pôvodného školníckeho bytu zmenia iba vnútornú dispozíciu priestorov. Realizáciou projektu bude existujúca škôlka rozšírená o jednu novú triedu (spálňu a herňu) s vlastnou šatňou a sociálnymi zariadeniami. Novovzniknutá trieda bude zriadená tak, aby spĺňala podmienky bezbariérového prístupu. Stravovanie detí bude riešené v existujúcej školskej jedálni.

Skutočný začiatok realizácie projektu:
6.6.2022

Skutočné ukončenie realizácie projektu:
22.7.2022

web od 2day