Samoobslužná autoumyváreň, Petržalka Juh

Popis stavby
parc. č. členenie stavby na stavebné objekty_SO podlažnosť
(podzemné = PP / nadzemné = NP)
3049/4 SO 01 Samoobslužná autoumyváreň A, SO 02 Samoobslužná autoumyváreň B, SO 03 Zásobník propánu, SO 04 Spevnené plochy, SO 05 NN prípojka, SO 06 Vodovdná prípojka, SO 07 Vonkajší vodovod, SO 08 Kanalizačná prípojka - splašková, SO 09 Vonkajšia kanalizácia - splašková, SO 10 Vonkajšia kanalizácia - dažďová, SO 11 Vonkajší plynovod - odberné plynové zariadenie 1 NP
Územné konanie
začatie konania
(DD.MM.RRRR)
stav konania
(v konaní = VK / prerušené = PK)
ukončenie konania
(DD.MM.RRRR)
26.02.2020 PK
Stavebné konanie
začatie konania
(DD.MM.RRRR)
stav konania
(v konaní = VK / prerušené = PK)
ukončenie konania
(DD.MM.RRRR)
Kolaudačné konanie
začatie konania
(DD.MM.RRRR)
stav konania
(v konaní = VK / prerušené = PK)
ukončenie konania
(DD.MM.RRRR)

Oznámenie podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) informuje verejnosť o nasledovnom konaní:

web od 2day