Samoobslužná umývacia linka na autá

Popis stavby
parc. č. členenie stavby na stavebné objekty_SO podlažnosť
(podzemné = PP / nadzemné = NP)
2409/302 Zmena ÚR - Lakovňa na autoumyváreň, Stavebné objekty: 01 Umývacia linka, 02 Spevnené plochy, 03 Kanalizácia a ORL, 04 Prípojka vodovodu, 05 Pripojovací plynovod, 06 Pripojovacia komunikácia, 07 Úprava vonkajšieho osvetlenia 1 NP
Územné konanie
začatie konania
(DD.MM.RRRR)
stav konania
(v konaní = VK / prerušené = PK)
ukončenie konania
(DD.MM.RRRR)
07.01.2019 VK
Stavebné konanie
začatie konania
(DD.MM.RRRR)
stav konania
(v konaní = VK / prerušené = PK)
ukončenie konania
(DD.MM.RRRR)
Kolaudačné konanie
začatie konania
(DD.MM.RRRR)
stav konania
(v konaní = VK / prerušené = PK)
ukončenie konania
(DD.MM.RRRR)

Oznámenie podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) informuje verejnosť o nasledovnom konaní:

web od 2day