Etický kódex volených predstaviteľov

ETICKÝ KÓDEX

volených predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Petržalka

 

My, volení predstavitelia mestskej časti Bratislava-Petržalka (starosta mestskej časti a volení poslanci zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka), uvedomujúc si vzájomné súvislosti medzi ekonomickým, etickým a politickým prostredím, s cieľom získať pri výkone mandátu dôveru verejnosti voči samospráve mestskej časti Bratislava-Petržalka a neustále ju posilňovať prostredníctvom jej transparentnosti, otvorenosti, sa hlásime k tomuto etickému kódexu, čo potvrdzujeme svojim hlasovaním o jeho schválení a podpisom. Súčasne vyhlasujeme, že sa etickým kódexom budeme počas výkonu svojho mandátu riadiť.

Článok I.

Úvodné ustanovenie

1. Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy je zovšeobecnením hodnôt, princípov a pravidiel správania, ktorými sa riadi počas výkonu svojej funkcie každý volený predstaviteľ samosprávy mestskej časti Bratislava-Petržalka. Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy (ďalej len kódex) je vyjadrením potreby definovania žiaduceho konania a etických princípov predstaviteľov samosprávy mestskej časti, ktorými sú najmä dôvera a dôveryhodnosť volených predstaviteľov s dôrazom na poslanie samosprávy ako služby obyvateľom, neustále smerujúcej k zvýšeniu kvality a rozsahu týchto služieb.

2. Cieľom kódexu je definovať základné etické princípy a štandardy správania, ktorých dodržiavanie sa vyžaduje od volených funkcionárov a ktoré obyvatelia mestskej časti od voleného predstaviteľa očakávajú pri plnení zákonných povinností a tiež informovať obyvateľov o týchto štandardoch.

3. Pre ciele tohto kódexu sa pod pojmom volený predstaviteľ rozumie starosta mestskej časti Petržalka a poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.
 

Článok II.

Prvenstvo práva a verejného záujmu

1. Volený predstaviteľ vykonáva svoj mandát vždy v súlade s ústavou, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.

2. Pri plnení svojej funkcie vždy slúži verejnému záujmu a zdrží sa akéhokoľvek konania, ktoré by ohrozilo dôveryhodnosť jeho mandátu.

3. Starosta a poslanci sa pri výkone funkcie za každých okolností správajú tak, aby zostala zachovaná dôveryhodnosť mestskej časti.
 

Článok III.

Konflikt záujmov

1. Pri výkone svojej funkcie rozhoduje volený predstaviteľ vždy so zreteľom na verejný záujem. Získané informácie nevyužíva ako nástroj na získanie osobného prospechu pre seba a pre iných, ani ich nepoužíva na ujmu inej osoby alebo skupiny osôb. Súkromný záujem pritom zahŕňa akúkoľvek výhodu pre jeho rodinu, blízke osoby a fyzické a právnické osoby, s ktorými ma obchodné alebo politické vzťahy.

2. Ak má volený predstaviteľ priamy alebo nepriamy osobný záujem  vo veciach, ktoré sú predmetom rokovania orgánov mestskej časti, oznámi túto skutočnosť miestnemu zastupiteľstvu, zdrží sa diskusie a nezúčastní sa na príslušných rozhodnutiach tak, že nebude o nich hlasovať. Volený predstaviteľ samosprávy sa zaväzuje spraviť všetko pre elimináciu konfliktu záujmov najmä pri nakladaní s majetkom mestskej časti a hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami.

3. Volený predstaviteľ sa zdrží vykonávania takých funkcií, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvňovať výkon jeho mandátu verejného funkcionára.
 

Článok IV.

Deklarácia majetkových a finančných pomerov

Volený predstaviteľ každoročne deklaruje svoje majetkové a finančné pomery prostredníctvom písomného oznámenia majetkových pomerov, funkcií, zamestnaní a iných činností, ktoré vykonáva súbežne s výkonom funkcie. Písomné oznámenia sú registrované na úrade a sú prístupné verejnosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom. Tento kódex zároveň nevylučuje, aby boli písomné oznámenia so súhlasom voleného predstaviteľa zverejňované.
 

Článok V.

Dary

1. Pri výkone funkcie je volený predstaviteľ povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré je zákonom definované ako korupčné alebo nelegálne. Ak sa o takomto konaní dozvie, oznámi túto skutočnosť príslušným orgánom.

2. Volený predstaviteľ sa zaväzuje všetky dary alebo finančné prostriedky, získané na oficiálnych podujatiach z titulu svojej funkcie, registrovať v osobitnom registri mestskej časti a používať ich ako verejné zdroje pre verejné účely, s výnimkou drobných upomienkových predmetov a propagačných materiálov v hodnote neprevyšujúcej 50 €.
 

Článok VI.

Zneužitie funkcie verejného činiteľa

1. Starosta a poslanci dohliadajú na čerpanie rozpočtu mestskej časti a konajú tak, aby bola dodržaná finančná disciplína, ktorá garantuje riadenie verejných finančných zdrojov a majetku v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Pri plnení svojich povinností starosta a poslanci nezneužívajú verejné finančné prostriedky ani majetok. Zdržia sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo viesť k priamemu alebo nepriamemu zneužívaniu týchto zdrojov pre súkromné záujmy ich, im blízkych osôb ani iných fyzických alebo právnických osôb.

3. Starosta a poslanci nikdy nevyužívajú informácie získané pri výkone funkcie pre získanie osobného prospechu alebo pre prospech im blízkych osôb ani iných fyzických alebo právnických osôb.

4. Starosta a poslanci si plnia svoje úlohy čo najefektívnejším a ekonomicky najvýhodnejším spôsobom. Zároveň dohliadajú, aby zamestnanci mestskej časti postupovali rovnako.

5. Pri výkone funkcie starosta a poslanci nebudú prijímať žiadne opatrenia ani rozhodnutia, ktoré by ich zvýhodňovali v budúcom osobnom alebo profesionálnom živote po skončení výkonu mandátu.
 

Článok VII.

Kontrola

1. Starosta a poslanci dohliadajú na hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Pri výkone svojich funkcií postupujú starosta a poslanci otvorene a transparentne a nebránia vykonaniu kontroly alebo kontrolného opatrenia v zmysle osobitných právnych predpisov, ktoré sa oprávnené kontrolné orgány rozhodnú vykonať.
 

Článok VIII.

Zverejňovanie rozhodnutí a informácií

1. Starosta a poslanci zodpovedia otvorene a v plnom rozsahu otázky zástupcov médií, ktoré sa týkajú výkonu ich funkcií s výnimkou tých, ktorých poskytnutie vylučujú osobitné právne predpisy.

2. Starosta a poslanci sú vždy pripravení zodpovedať sa obyvateľom mestskej časti za svoje rozhodnutia a preukázať, že sú v súlade s verejným záujmom. Nezatajujú žiadne informácie alebo činy, ak osobitný právny predpis neustanovuje inak.

3. Starosta a poslanci vyhovejú požiadavkám verejnosti, týkajúcim sa zverejnenia alebo sprístupnenia informácií, ktoré súvisia s výkonom ich funkcie, s poskytnutím služieb a s výkonom samosprávy v súlade s osobitným právnym predpisom.

5. Starosta a poslanci podporia všetky opatrenia, ktoré posilnia informovanosť, otvorenosť a transparentnosť pri výkone ich právomocí, pri poskytovaní služieb obyvateľom a pri výkone samosprávy.
 

Článok IX.

Rešpektovanie úloh zamestnancov mestskej časti Bratislava-Petržalka

1. Pri výkone svojej funkcie volení predstavitelia mestskej časti – poslanci, rešpektujú úlohy, povinnosti a odbornosť zamestnancov mestskej časti a bez zaujatosti im poskytnú potrebné informácie v súlade s ich postavením a funkciou.

2. Volení predstavitelia za žiadnych okolností nevyžadujú od zamestnancov mestskej časti, aby zanedbávali alebo obchádzali platné zákony a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, alebo aby menili odborné stanoviská s cieľom poskytnúť priamy alebo nepriamy prospech sebe, príbuzným a iným jednotlivcom, prípadne skupine.

3. Volení predstavitelia podporujú opatrenia, ktoré vedú k zvýšeniu efektívnosti a flexibilnosti fungovania zamestnancov a uplatňujú princípy ich pozitívnej motivácie, odmeňovanie je úmerné kompetenciám a vykonávaným povinnostiam.

4. Volení predstavitelia zabezpečujú, aby pracovné podmienky zamestnancov boli vhodné a zodpovedajúce ich potrebám. Zabezpečujú tiež vzdelávanie zamestnancov a školenia, ktoré majú prioritné postavenie v strategickom pláne mestskej časti.

5. Pri prijímaní a menovaní zamestnancov miestneho úradu bude starosta postupovať výlučne v súlade s princípmi profesionálnych schopností a zručností a na základe potrieb úradu.

6. Výkony a správanie sa zamestnancov budú starosta posudzovať bez predsudkov a zaujatosti, objektívne, transparentne a v súlade s platnou legislatívou. Prijaté rozhodnutia sú pripravení vysvetliť a zdôvodniť.
 

Článok X.

Pravidlá upravujúce volebnú kampaň

1. Volený predstaviteľ žiadnym spôsobom nenúti obyvateľov a zamestnancov mestskej časti hlasovať inak, ako podľa vlastného vedomia a svedomia. Zároveň sa vyhýba získavaniu hlasov voličov ohováraním iných kandidátov, navádzaním na porušovanie volebných pravidiel alebo výsledkov volieb, prísľubom finančných prostriedkov alebo iných darov, či zvýhodnení pri výkone budúcej funkcie.
2. Volený predstaviteľ nepoužíva počas výkonu svojej funkcie verejné finančné prostriedky ani iný majetok mestskej časti v prospech volebnej kampane svojej alebo iného kandidáta, s výnimkou prenajatia priestorov za úhradu na propagáciu a stretnutia s voličmi.
 

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

 

1. Volení predstavitelia sa stotožňujú s princípmi tohto kódexu a podporujú tieto princípy osobným príkladom.

3. Volení predstavitelia v záujme kvalifikovaných rozhodnutí sa neustále vzdelávajú, získavajú zdroje nových informácií, komunikujú s inými samosprávami za účelom výmeny skúseností.

4. Volení predstavitelia sa angažujú za budovanie a posilňovanie samosprávneho systému a  základov demokraticky usporiadanej spoločnosti.

5. Volení predstavitelia prijmú opatrenia s cieľom oboznamovať verejnosť s ustanoveniami tohto kódexu a podporujú miestne médiá pri informovaní o témach spojených s verejnou etikou.

6. Kódex nadobúda platnosť dňom schválenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka.

7. Tento kódex bude po podpise zverejnený na úradne tabuli a internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 293 zo dňa 26. februára 2013.

Vladimír Bajan
starosta

 

web od 2day