Symboly mestskej časti Bratislava-Petržalka

Erb mestskej časti vlajka mestskej časti

Komentár: Prírodný motív evokujúci azda známy miestny park, založený už v roku 1776, podľa mladšieho pečatidla z roku 1832.
Dátum prijatia: 16. február 1993
Číslo uznesenia: MieZ – 125/93
Signatúra HR SR: P-14/93
Autori: Jozef Novák, Ladislav Čisárik

Vlajku mestskej časti Bratislava-Petržalka tvoria tri pozdĺžne pruhy vo farbách a v pomere: zelená v 3/7, biela v 3/7, stredová žltá v 1/7 a v pomere strán 2:3 ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny dĺžky listu vlajky.

Heraldický register Slovenskej republiky zobral na vedomie, že Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky kladne posúdila návrh erbu mestskej časti Bratislava-Petržalka a dňa 12. novembra 1993 ho odporučila na prijatie zastupiteľstvom mestskej časti a na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky v tejto podobe:

V striebornom štíte zo zelenej, zelenými krovinami a drobnými zelenými prirodzenými listnatými stromami porastenej trávnatej pažite vyrastajúci zlatý listnatý strom so zelenou prirodzenou korunou.

Opísaný erb vychádza z mladšieho pečatidla Petržalky z roku 1832 a jeho obsah azda súvisí so známym miestnym parkom, založeným už v roku 1776.

Heraldický register Slovenskej republiky posúdil žiadosť mestskej časti Bratislava-Petržalka o vystavenie erbovej listiny a po konzultácii s pánom Petrom Kartousom, predsedom Heraldickej komisie, v jeho prítomnosti, ako aj prítomnosti členov komisie konštatoval, že erb rešpektuje všetky po stáročia zachovávané heraldické pravidlá erbovej tvorby a keďže neexistujú prekážky brániace vystaveniu erbovej listiny, Heraldický register Slovenskej republiky požiadal Heraldický ateliér Imago o jej zhotovenie.

Erb mestskej časti posúdený a odporučený Heraldickou komisiou, opísaný v tejto listine a farebne vyobrazený v jej strede, je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou P-14/93.

Tento erb, či už vo farebnej, čiernobielej alebo inej podobe mestská časť môže používať najmä na svoje pečati, a tiež – rešpektujúc staré heraldické zvyklosti – na označenie svojho majetku, hnuteľného a nehnuteľného, ako aj pri všetkých na to vhodných príležitostiach.

Ak by si však ktokoľvek iný privlastnil rovnaký erb, ako ten, ktorý je tu opísaný a vyobrazený, má byť podľa starého erbového práva vystavený posmechu a opovrhnutiu.

Dané v Bratislave rukami pána Ladislava Vrteľa, vládneho radcu pre heraldickú tvorbu a člena Medzinárodnej heraldickej akadémie dňa 20. septembra 1998.

Listina je zarámovaná a umiestnená v kancelárii starostu.

Heraldický register Slovenskej republiky - erb mestskej časti Bratislava-Petržalka

web od 2day