Voľby

Vyhlásenie komunálnych volieb
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Právo voliť a právo byť volený
Zverejnenie počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
Oznámenie o určení volebných obvodov a počtu poslancov – Petržalka
Oznámenie o určení volebných obvodov a počtu poslancov pre hlavné mesto SR Bratislavu
Zapisovateľ miestnej volebnej komisie
Delegovanie členov volebných komisií – elektronická adresa
Vzory tlačív
Podávanie kandidátnych listín
Volebné okrsky a volebné miestnosti
Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
VZN o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov
Vzdanie sa / odvolanie kandidatúry

Kontakty

Umiestňovanie volebných plagátov

 
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie predsedu NR SR z 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Informácia pre voliča

Určenie volebných obvodov, počtu poslancov v nich volených, sídla volebnej komisie samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií

Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

VZN č. 15/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: denisa.paulenova@petrzalka.sk

Informácie

Volebné miestnosti a volebné okrsky

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu a poslancov samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 11 (Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo)

Výlepová plocha

Vzdanie sa kandidatúry

web od 2day