Úplné znenia VZN

Úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 16/2020 z 15. decembra o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Petržalka, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 6/2023 z 27. 06. 2023, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 27. 08. 2023.

Úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2023, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku, ako vyplýva zo zmien vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 5/2023, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 06. 05. 2023

Úplné znenie všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2014

Úplné znenie všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2014 zo dňa 25. 02. 2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka

Úplné znenie všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č.1/2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  (Toto VZN už NIE JE PLATNÉ. Platí VZN č. 4/2023.)

Úplné znenie všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach

web od 2day