Úplné znenia VZN

Úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 10/2023 zo dňa 12.12.2023 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka, v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2024, ktoré nadobudlo účinnosť 23.04.2024

Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2020 zo dňa 16. septembra 2020 o poskytovaní dotácií pre veľké športové kluby z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných Všeobecne záväzným nariadením č. 12/2023 z 12. decembra 2023, ktoré nadobudlo účinnosť 01. 01. 2024.

Úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2023 zo dňa 14. 03. 2023 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 14/2023 zo dňa 12. 12. 2023, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 30. 12. 2023.

Úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 16/2020 z 15. decembra o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Petržalka, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 6/2023 z 27. 06. 2023, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 27. 08. 2023.

Úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2023, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku, ako vyplýva zo zmien vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 5/2023, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 06. 05. 2023

Úplné znenie všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2014

Úplné znenie všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2014 zo dňa 25. 02. 2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka

Úplné znenie všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č.1/2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  (Toto VZN už NIE JE PLATNÉ. Platí VZN č. 4/2023.)

Úplné znenie všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach (Toto VZN už NIE JE PLATNÉ. Platí VZN č. 10/2023.)

web od 2day