• 1/2020
  • Účinnosť od: 01.03.2020
  • Schválené: 04.02.2020

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2020 zo dňa 04.02.2020 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 zo 14. Decembra 2004 o miestnych daniach

web od 2day