• 15/2019
  • Účinnosť od: 22.10.2019
  • Schválené: 30.09.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 15/2019
zo dňa 30.09.2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012
zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013,
všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019
a všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019.

web od 2day