• 18/2019
  • Účinnosť od: 01.01.2020
  • Schválené: 10.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 18/2019 zo dňa 10. 12. 2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Petržalka č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. /2013, VZN č. 3/2015, VZN č. 4/2019, VZN č. 7/2019 a VZN č. 15/2019.

web od 2day