• 2/2019
  • Účinnosť od: 15.04.2019
  • Schválené: 26.03.2019

VZN č. 2/2019 zo dňa 26. marca 2019, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava Petržalka v znení VZN č. 7/2017.

web od 2day