• 2/2001
  • Účinnosť od: 01.01.2002
  • Schválené: 18.12.2001

VZN o sadzbách dane z nehnuteľností a úľavách na dani z nehnuteľností na tok 2002. Toto VZN je
Z R U Š E N É a platí VZN 7/2002.

web od 2day