• 3/2019
  • Účinnosť od: 15.04.2019
  • Schválené: 26.03.2019

VZN č. 3/2019 zo dňa 26. marca 2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2009 zo dňa 15. decembra 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.

web od 2day