• 4/2019
  • Účinnosť od: 01.05.2019
  • Schválené: 26.03.2019

VZN č. 4/2019 zo dňa 26.03.2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012
zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013 a VZN č. 3/2015 ,VZN č. 7/2019.

web od 2day