• 4/2004
  • Účinnosť od: 07.12.2004
  • Schválené: 23.11.2004

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. Toto VZN je Z R U Š E N É a platí VZN 2/2014.

web od 2day