Organizácia školského roka

Školský rok sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016. Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 31. januára 2017 (utorok) a druhý polrok začne 1. februára 2017 (streda). Školský rok končí 30. júna 2017 (piatok).

Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materských škôl počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole. Prevádzka každej materskej školy (bez ohľadu na jej zriaďovateľa) sa v čase letných prázdnin prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne.

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2015/2016
Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
Jesenné 27. október 2016 (štvrtok) 28. – 31. október 2016 2. november 2016 (streda)
Vianočné 22. december 2016 (štvrtok) 23. december 2016 – 5. január 2017 9. január 2017 (pondelok)
Polročné 2. február 2017 (štvrtok) 3. február 2017 (piatok) 6. február 2017 (pondelok)
Jarné Bratislavský kraj, Nitrianský kraj, Trnavský kraj 17. február 2017 (piatok) 20. – 24. február 2017 27. február 2017 (pondelok)
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj 24. február 2017 (piatok) 27. – 3. marec 2017 6. marec 2017 (pondelok)
Košický kraj, Prešovský kraj 3. marec 2017 (piatok) 6. – 10. marec 2017 13. marec 2017 (pondelok)
Veľkonočné 12. apríl 2017 (streda) 13. – 18. apríl 2017 19. apríl 2017 (streda)
Letné 30. jún 2017 (piatok) 3. júl – 31. august 2017 4. september 2017 (pondelok)

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutoční 5. apríla 2017 (streda), náhradný termín testovania sa uskutoční 20. apríla 2017 (štvrtok). Testovanie sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyka a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl a stredných škôl na základe poverenia odboru školstva okresného úradu v sídle kraja poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.

Na vybraných základných školách bude v období február a máj 2017 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9. Informácie o Testovaní 9-2016 sú zverejnené na www.nucem.sk.

Organizácia školského roka 2016/2017
Organizácia školského roka 2015/2016
Organizácia školského roka 2014/2015
Organizácia školského roka 2013/2014
Organizácia školského roka 2012/2013
Organizácia školského roka 2011/2012
Organizácia školského roka 2010/2011

web od 2day