Školstvo

Referát školstva zabezpečuje úlohy samosprávy a prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, zabezpečuje úlohy spoločného školského úradu. Vypracúva prognózy a programy rozvoja v danej oblasti.

Legislatíva v oblasti školstva.

Rozhodnutie o obnovení školského vyučovania a prevádzke všetkých školských zariadení od 22.6.2020

Rozhodnutie ministra školstva a najnovšie materiály k otváraniu ZŠ, MŠ a školských zariadení – aktualizované 22.5.2020

 • Rozhodnutie ministra školstva k otváraniu ZŠ, MŠ a školských zariadení – aktualizované 22.5.2020
 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020 (aktualizácia 22. 5. 2020)i
 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020 (aktualizácia 22. 5. 2020)
 • Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia
 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských a základných školách do konca školského roka 2019/2020 (18. 5. 2020)

  ROZHODNUTIE – Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 140 ods. 13 a § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13. 5. 2020 TU.

  Referát školstva je súčasťou Oddelenia školstva.

  Ing. Andrea Garanová
  poverená vedením oddelenia školstva
  Tel.: + 421-2-68 288 834
  E-mail: andrea.garanova@petrzalka.sk
  Kancelária č. 109, 1. poschodie

  • zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku základných škôl,
  • administratívno-správna činnosť v rozsahu prenesených kompetencií z orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy na OŠaŠ a v Školskom úrade Bratislava-Petržalka, pre ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a mestskej časti Bratislava-Rusovce, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti regionálneho školstva a všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti Bratislava-Petržalka,
  • zabezpečovanie úloh súvisiacich s plnením povinnej školskej dochádzky žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti v mestskej časti Bratislava-Petržalka,
  • organizačné pokyny a poradenstvo k vzdelávaniu a výchove v základných školách,
  • hodnotenie vedúcich PZ základných škôl,
  • kontrolná činnosť,
  • projekty mestskej časti,
  • pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ, atď.

  PaedDr. Katarína Brťková
  odborný zamestnanec oddelenia a vedúca školského úradu
  Tel.: + 421-2-68 288 881
  E-mail: katarina.brtkova@petrzalka.sk
  Kancelária č. 111, 1. poschodie

  PaedDr. Juraj Monsberger
  odborný zamestnanec oddelenia a školského úradu
  Tel.: + 421-2-68 288 827
  E-mail: juraj.monsberger@petrzalka.sk
  Kancelária č. 111, 1. poschodie

  • zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy a originálnych kompetencií na úseku základných škôl a školských zariadení základných škôl (školské kluby detí, centrá voľného času),
  • administratívno-správna činnosť v rozsahu prenesených kompetencií z orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy na OŠaŠ a v Školskom úrade Bratislava-Petržalka pre ZŠ a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce,
  • administratívno-správna činnosť v rozsahu originálnych kompetencií (školské kluby detí, centrá voľného času pri ZŠ, záujmové vzdelávanie), v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti regionálneho školstva a všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti Bratislava-Petržalka,
  • kontrolná činnosť,
  • organizačné pokyny a poradenstvo školským zariadeniam základných škôl,
  • agenda školskej samosprávy základných škôl (rady škôl), voľby riaditeľov ZŠ
  • projekty mestskej časti, základných škôl a školských zariadení,
  • kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ a školských zariadení,
  • pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ, atď.
   

   

  Mgr. Anna Sonneková
  odborná zamestnankyňa oddelenia
  Tel.: + 421-2-68 288 833
  E-mail: anna.sonnekova@petrzalka.sk
  Kancelária č. 110, 1. poschodie

  • plnenie originálnych kompetencií mestskej časti na úseku materských škôl v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a so všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti,
  • zabezpečenie predprimárneho vzdelávania v MŠ,
  • odborné, organizačné a administratívne práce v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku MŠ,
  • kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov MŠ,
  • hodnotenie vedúcich pedagogických zamestnancov MŠ,
  • kontrolná činnosť MŠ, poradenstvo,
  • agenda školskej samosprávy materských škôl, rady škôl, voľby riaditeľov MŠ,
  • projekty materských škôl,
  • pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ,
  • koncepčné zámery výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách,
  • administratívno-správna činnosť v rozsahu originálnych kompetencií mestskej časti na úseku materských škôl v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti Bratislava-Petržalka

  Anna Borošková
  odborná zamestnankyňa oddelenia
  Tel.: + 421-2-68 288 833
  E-mail: anna.boroskova@petrzalka.sk
  kancelária č. 110, 1. poschodie

  • plnenie originálnych kompetencií mestskej časti na úseku zariadení školského stravovania, ktoré sú súčasťou ZŠ a MŠ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a so všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti,
  • odborné, organizačné a administratívne práce v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a so všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku zariadení školského stravovania, ktoré sú súčasťou ZŠ a MŠ,
  • kontrolná činnosť,
  • projekty zariadení školského stravovania, ktoré sú súčasťou ZŠ a MŠ,
  • ďalšie vzdelávanie vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania,
  • administratívno-správna činnosť v rozsahu originálnych kompetencií mestskej časti na úseku školského stravovania, ktoré sú súčasťou ZŠ a MŠ, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti Bratislava-Petržalka,
  • koncepčné zámery rozvoja zariadení školského stravovania, ktoré sú súčasťou ZŠ a MŠ

   

  web od 2day