Školstvo | PETRŽALKA

ZÁPIS DETÍ DO PRVÝCH ROČNÍKOV ZŠ – 12. a 13. APRÍL
PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MŠ – 2. až 7. MÁJ

Oddelenie školstva zabezpečuje úlohy samosprávy a prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, zabezpečuje úlohy spoločného školského úradu. Vypracúva prognózy a programy rozvoja v danej oblasti.

Legislatíva v oblasti školstva.

Uznesením č. 203 zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré sa uskutočnilo dňa 05. 05. 2020 v zmysle informácií o prechode pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských škôl pod mestskú časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 zo Strediska služieb školám a školským zariadeniam, Bohrova 1, 851 01 Bratislava, že prechod zamestnancov nadobudol účinnosť od 01. 07. 2020 a vzniklo nové oddelenie predprimárneho a primárneho vzdelávania mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam so sídlom na Bohrovej 1 – už nie je v prevádzke pre účely týkajúce sa agendy materských škôl a školských zariadení (stravovanie) v našej zriaďovateľskej pôsobnosti (t. j. – napr. poplatky za pobyt dieťaťa v MŠ, poplatky za stravovanie a pod.)

V prípade potreby môžete kontaktovať oddelenie predprimárneho a primárneho vzdelávania mestskej časti Bratislava-Petržalka v čase stránkových hodín MÚ MČ Bratislava-Petržalka. V prípade potreby môžete tiež kontaktovať príslušnú MŠ na mailovej adrese: ms(názov školy)@petrzalka.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov
Osobné údaje vás a vašich detí spracúvame pri plnení zákonných povinností, v spojení s plnením úloh vo verejnom záujme primárne na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Osobné údaje môžu byť poskytnuté Centrálnemu registru MŠ SR, Samosprávnemu kraju, inému oprávnenému orgánu štátu. Tiež môžu byť spracúvané aj na účely súvisiace s plnením našich povinností, napríklad podľa zákona o archíve a registratúre, zákona o štatistike, zákona o účtovníctve a pod. Podrobnejšie informácie sú dostupné TU. 

Ing. Andrea Garanová
poverená vedením oddelenia školstva
Tel.: + 421-2-68 288 834
Mobil: +421 947 487 101
E-mail: andrea.garanova@petrzalka.sk
Kancelária č. 105, 1. poschodie

 • zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku základných škôl,
 • administratívno-správna činnosť v rozsahu prenesených kompetencií z orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy na OŠaŠ a v Školskom úrade Bratislava-Petržalka, pre ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a mestskej časti Bratislava-Rusovce, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti regionálneho školstva a všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti Bratislava-Petržalka,
 • zabezpečovanie úloh súvisiacich s plnením povinnej školskej dochádzky žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti v mestskej časti Bratislava-Petržalka,
 • organizačné pokyny a poradenstvo k vzdelávaniu a výchove v základných školách,
 • hodnotenie vedúcich PZ základných škôl,
 • kontrolná činnosť,
 • projekty mestskej časti,
 • pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ, atď.
PaedDr. Juraj Monsberger

odborný zamestnanec oddelenia a školského úradu
Tel.: + 421-2-68 288 827
E-mail: juraj.monsberger@petrzalka.sk
Kancelária č. 101, 1. poschodie

 • zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy a originálnych kompetencií na úseku základných škôl a školských zariadení základných škôl (školské kluby detí, centrá voľného času),
 • administratívno-správna činnosť v rozsahu prenesených kompetencií z orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy na OŠaŠ a v Školskom úrade Bratislava-Petržalka pre ZŠ a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce,
 • administratívno-správna činnosť v rozsahu originálnych kompetencií (školské kluby detí, centrá voľného času pri ZŠ, záujmové vzdelávanie), v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti regionálneho školstva a všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti Bratislava-Petržalka,
 • kontrolná činnosť,
 • organizačné pokyny a poradenstvo školským zariadeniam základných škôl,
 • agenda školskej samosprávy základných škôl (rady škôl), voľby riaditeľov ZŠ
 • projekty mestskej časti, základných škôl a školských zariadení,
 • profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ a školských zariadení,
 • pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ, atď.

 

 

 

 

 

Mgr. Anna Sonneková
odborná zamestnankyňa oddelenia
Tel.: + 421-2-68 288 833
E-mail: anna.sonnekova@petrzalka.sk
Kancelária č. 103, 1. poschodie

 • plnenie originálnych kompetencií mestskej časti na úseku materských škôl v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a so všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti,
 • zabezpečenie predprimárneho vzdelávania v MŠ,
 • odborné, organizačné a administratívne práce v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku MŠ,
 • profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov MŠ,
 • hodnotenie vedúcich pedagogických zamestnancov MŠ,
 • kontrolná činnosť MŠ, poradenstvo,
 • agenda školskej samosprávy materských škôl, rady škôl, voľby riaditeľov MŠ,
 • projekty materských škôl,
 • pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ,
 • koncepčné zámery výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách,
 • administratívno-správna činnosť v rozsahu originálnych kompetencií mestskej časti na úseku materských škôl v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti Bratislava-Petržalka

STRAVOVANIE
Mobil: +421 947 487 102

 • plnenie originálnych kompetencií mestskej časti na úseku zariadení školského stravovania, ktoré sú súčasťou ZŠ a MŠ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a so všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti,
 • odborné, organizačné a administratívne práce v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a so všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku zariadení školského stravovania, ktoré sú súčasťou ZŠ a MŠ,
 • kontrolná činnosť,
 • projekty zariadení školského stravovania, ktoré sú súčasťou ZŠ a MŠ,
 • ďalšie vzdelávanie vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania,
 • administratívno-správna činnosť v rozsahu originálnych kompetencií mestskej časti na úseku školského stravovania, ktoré sú súčasťou ZŠ a MŠ, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti Bratislava-Petržalka,
 • koncepčné zámery rozvoja zariadení školského stravovania, ktoré sú súčasťou ZŠ a MŠ

 

PaedDr. Katarína Brťková
odborná zamestnankyňa oddelenia a školského úradu
Tel.: + 421-2-68 288 881
Mobil: +421 947 487 107
E-mail: katarina.brtkova@petrzalka.sk
Kancelária č. 106, 1. poschodie

Henrieta Dudoňová
odborná zamestnankyňa oddelenia
Tel.: + 421-2-68 288 823
E-mail: henrieta.dudonova@petrzalka.sk
kancelária č. 103, 1. poschodie

Mgr. Michal Horváth
odborný zamestnanec oddelenia
Tel.: +421-2-68 288 828
Mobil: +421 947 487 104
E-mail: michal.horvath@petrzalka.sk
Kancelária č. 101, 1. poschodie

Monika Kollárová
Mobil: +421 947 487 661
E-mail: monika.kollarova@petrzalka.sk
Kancelária č. 101, 1. poschodie

Mgr. Anna Sonneková
poverená vedením oddelenia predprimárneho a primárneho vzdelávania
Tel.: + 421-2-68 288 833
E-mail: anna.sonnekova@petrzalka.sk
Kancelária č. 103, 1. poschodie

web od 2day