Školstvo

Referát školstva zabezpečuje úlohy samosprávy a prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, zabezpečuje úlohy spoločného školského úradu. Vypracúva prognózy a programy rozvoja v danej oblasti.

Legislatíva v oblasti školstva.

Referát školstva je súčasťou Oddelenia školstva a športu.

Mgr. Veronika Redechová
Tel.: + 421-2-68 288 834
E-mail: veronika.redechova@petrzalka.sk
Kancelária č. 109, 1. poschodie

Mgr. Eva Beňačková
vedúca referátu školstva a školský úrad
Tel.: + 421-2-68 288 881
E-mail: eva.benackova@petrzalka.sk
Kancelária č. 111, 1. poschodie

 • zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku základných škôl,
 • administratívno-správna činnosť v rozsahu prenesených kompetencií z orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy na OŠaŠ a v Školskom úrade Bratislava-Petržalka, pre ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a mestskej časti Bratislava-Rusovce, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti regionálneho školstva a všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti Bratislava-Petržalka,
 • zabezpečovanie úloh súvisiacich s plnením povinnej školskej dochádzky žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti v mestskej časti Bratislava-Petržalka,
 • organizačné pokyny a poradenstvo k vzdelávaniu a výchove v základných školách,
 • hodnotenie vedúcich PZ základných škôl,
 • kontrolná činnosť,
 • projekty mestskej časti,
 • pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ, atď.

PaedDr. Juraj Monsberger
odborný zamestnanec oddelenia a školského úradu
Tel.: + 421-2-68 288 827
E-mail: juraj.monsberger@petrzalka.sk
Kancelária č. 111, 1. poschodie

 • zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy a originálnych kompetencií na úseku základných škôl a školských zariadení základných škôl (školské kluby detí, centrá voľného času),
 • administratívno-správna činnosť v rozsahu prenesených kompetencií z orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy na OŠaŠ a v Školskom úrade Bratislava-Petržalka pre ZŠ a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce,
 • administratívno-správna činnosť v rozsahu originálnych kompetencií (školské kluby detí, centrá voľného času pri ZŠ, záujmové vzdelávanie), v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti regionálneho školstva a všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti Bratislava-Petržalka,
 • kontrolná činnosť,
 • organizačné pokyny a poradenstvo školským zariadeniam základných škôl,
 • agenda školskej samosprávy základných škôl (rady škôl), voľby riaditeľov ZŠ
 • projekty mestskej časti, základných škôl a školských zariadení,
 • kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ a školských zariadení,
 • pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ, atď.
 

 

Mgr. Anna Sonneková
odborná zamestnankyňa oddelenia
Tel.: + 421-2-68 288 833
E-mail: anna.sonnekova@petrzalka.sk
Kancelária č. 110, 1. poschodie

 • plnenie originálnych kompetencií mestskej časti na úseku materských škôl a zariadení školského stravovania v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a so všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti,
 • zabezpečenie predprimárneho vzdelávania v MŠ,
 • odborné, organizačné a administratívne práce v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku MŠ a zariadení školského stravovania,
 • kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov MŠ,
 • hodnotenie vedúcich pedagogických zamestnancov MŠ,
 • kontrola, poradenstvo,
 • agenda školskej samosprávy materských škôl (rady škôl), voľby riaditeľov MŠ,
 • projekty materských škôl a zariadení školského stravovania,
 • pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ, atď.,
 • koncepčné zámery výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách, atď.

Anna Borošková
odborná zamestnankyňa oddelenia
Tel.: + 421-2-68 288 833
E-mail: anna.boroskova@petrzalka.sk
kancelária č. 110, 1. poschodie

 • plnenie originálnych kompetencií mestskej časti na úseku zariadení školského stravovania a materských škôl v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a so všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti,
 • odborné, organizačné a administratívne práce v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a so všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku zariadení školského stravovania a materských škôl,
 • zabezpečenie predprimárneho vzdelávania v MŠ,
 • kontrolná činnosť,
 • projekty zariadení školského stravovania a materských škôl,
 • ďalšie vzdelávanie vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania,
 • pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ,
 • administratívno-správna činnosť v rozsahu originálnych kompetencií mestskej časti (školské stravovanie, materské školy) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti Bratislava-Petržalka,
 • koncepčné zámery rozvoja zariadení školského stravovania a materských škôl, atď.

web od 2day