Informácie z Vášho okolia

Potravinová pomoc

Slovenský Červený kríž bude v marci 2017 opäť distribuovať balíky potravinovej pomoci v rámci Operačného programu EÚ rodinám v hmotnej núdzi. Občania na prevzatie balíka budú vyzvaní listom. Potravinové balíky si môžu vyzdvihnúť nasledovne:

Streda 8.3.2017, 14.00 – 16.00 Sociálna výdajňa, Rovniankova 12

Pondelok 20.3.2017, 14.00 – 16.00 Sociálna výdajňa, Rovniankova 12

Dni otvorených dverí v základných školách

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosi mestskej časti Bratislava-Petržalka pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch 7. – 8. apríla 2017. Základné školy každoročne organizujú pred zápisom detí do 1. ročníka množstvo zaujímavých aktivít s cieľom poskytnúť zákonným zástupcom a budúcim prváčikom všestranné informácie o škole, jej priestoroch, výchovno-vzdelávacej činnosti, aktivitách školského klubu detí či prevádzke školskej jedálne.

O škôlku môžete požiadať už v apríli

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2016/2017 sa v Petržalke uskutoční v termíne od 19. apríla do 3. mája 2017.

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti spravidla prijímajú deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov ich veku. Uprednostnené sú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku ako aj deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenie povinnej školskej dochádzky.

Slovenská akadémia vied pozýva na prvú tohtoročnú vedeckú kaviareň SAVinci

Slovenská akadémia vied pozýva na prvú tohtoročnú vedeckú kaviareň SAVinci, ktorá bude v stredu 22. februára o 17. h v Malom kongresovom centre vydavateľstva SAV VEDA v Bratislave na Štefánikovej 3 (vchod je vedľa kníhkupectva VEDA). Témou je Projekt Millenium Seed Banka Kew – budovanie svetovej banky semien a prednášať bude Ing. Jaromír Kučera z Ústavu biológie rastlín a biodiverzity SAV.

Ďalší príklad dobrej spolupráce

Kvalitné vzdelávanie v základných školách a dobrá starostlivosť o deti v materských školách nepochybne patria k prioritám petržalskej samosprávy. Veľa sa hovorí o tom, v akom stave sú školy a o tom, že je málo miest v škôlkach, no akosi sa zabúda na to, že viac miest v škôlkach si vyžaduje aj viac učiteliek. Učiteľov základných a materských škôl je žalostne málo. Okrem toho aj tí, ktorí v školách učia, postupne odchádzajú do dôchodku. Vlani ich bolo 23, tento rok dovŕši dôchodkový vek 13 pedagogických zamestnancov.

Elektronická úradná tabuľa

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Všetky zmluvy Faktúry a objednávky

web od 2day