Verejné obstaranie – MŠ Strečnianska 2

Zákazka s nízkou hodnotou

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1,
851 01 Bratislava zabezpečuje výber zhotoviteľa pre akciu :

1. MŠ Strečnianska 2, Bratislava – Petržalka

Akcia : Obnova malieb a olej. náterov materskej školy

Rozsah prác :
– Maliarske práce : 2778,7 m2
– Olej. nátery stien : 716,8 m2
– Opravy omietok prestierkovaním v rozsahu : 30 %
– Izolovanie zatečených stien

Termín obhliadky je dňa 13.6.2008 o 10 00 hod., zraz pred vstupom do objektu MŠ.

Súťažné podklady si záujemcovia môžu vyzdvihnúť od 10.6.2008. do 13.6.2008 od 9 00 do 13 00 hod na vyššie uvedenej adrese.

Kontaktnou osobou je p. Kasala č.t. 02/ 6820 1054.

Ponuky na predmetnú akciu požadujeme predložiť do 17.6.2008 do 1200 hod.

Ing. Milan Lezo
riaditeľ SSŠaŠZ

web od 2day