Výzva na predloženie ponúk – Revitalizácia Nobelovho námestia

Mestská časť Bratislava – Petržalka v súlade s § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás vyzýva k predloženiu ponúk na poskytnutie projektových služieb na vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni vykonávacieho projektu pre realizáciu prác „Revitalizácia Nobelovho námestia a k nemu dotknutému areálu.“

Podmienky účasti:
– uchádzač musí preukázať odbornú spôsobilosť v ponuke kópiou dokladu potvrdzujúcom, že je členom Slovenskej komory architektov
– doklad o oprávnení podnikať
– čestné vyhlásenie, že nemá evidované nedoplatky daňové, zo zdravotného, sociálneho a dôchodkového poistenia

V prípade, že uchádzač nepredloží vyššie uvedené doklady a informácie, bude z verejného obstarávania vylúčený. Kritériom je najnižšia cena.

Ponuky doručte v súlade s touto výzvou a súťažnými podkladmi na adresu: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava alebo osobne do podateľne Mestskej časti Bratislava –Petržalka, prízemie. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 4. júla 2008 o 12,00 hod. stredoeurópskeho času.

Podklady k predloženiu ponúk si môžu záujemcovia vyzdvihnúť na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Petržalka, referát štrukturálnych fondov na 5. poschodí, č, dverí 518 v čase stránkových dní a hodín.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day