Verejné obstaranie – ZŠ Pankúchova

Zákazka s nízkou hodnotou

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1,
851 01 Bratislava zabezpečuje výber zhotoviteľa pre nasledovnú akciu :

Obstarávateľ: ZŠ Pankúchova 4, Bratislava – Petržalka

Akcia : Rekonštrukcia presklenej steny bazéna na ZŠ Pankúchova

Rozsah prác :

– Vybúranie 5ks oceľ. presklených výkladcových stien umiestnených v anglickom dvorci na fasáde objektu.
Rozmer 5 ks x 5,6m x 3,6 m : 100,8 m2

– Domurovanie parapetov výšky 150 cm v mieste vybúraných výkladcov : 38,1 m2

– Dodávka a montáž 5ks plastových presklených výkladcových stien podľa pre daný účel vypracovanej projektovej dokumentácie : 62,7 m2

Realizácia prác : júl – august 2008

Termín obhliadky je možný dňa 30. 6. 2008 o 10,00 hod. zraz pred vstupom do objektu ZŠ.

Súťažné podklady si záujemcovia môžu vyzdvihnúť od 25.6.2008. do 3.6.2008 od 9 00 do 13 00 hod. na vyššie uvedenej adrese.

Kontaktnou osobou je p. Kasala č.t. 02/68201054. Ponuky na predmetné akcie požadujeme predložiť do 8.7.2008 do 1200 hod.

Ing. Milan Lezo
riaditeľ SSŠaŠZ

web od 2day