Verejné obstaranie – Inventarizácia drevín – 1. etapa

Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Zákazka s nízkou hodnotou

Inventarizácia drevín – 1. etapa

Obstarávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka v súlade s § 102 ods. (1) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rámci zadania zákazky s nízkou hodnotou na obstaranie služieb, vyzýva na predloženie ponúk na inventarizáciu drevín, situovaných na plochách sídliskovej zelene, ktoré boli zverené hlavným mestom SR Bratislava do užívania mestskej časti Bratislava-Petržalka – 1. etapa.
Inventarizácia bude pozostávať:

1. z geodetických služieb a spracovania databázy v GIS
2. z odborného hodnotenia drevín (veľkostné parametre, určenie druhu v binomickej nomenklatúre, určenie sadovníckej hodnoty).

Podmienky odbornej a technickej spôsobilosti uchádzača:

Uchádzač preukáže odbornú a technickú spôsobilosť predložením:

– výpisu z obchodného, resp. živnostenského registra, nie staršieho ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk, resp. overenej fotokópie dokladu,
– fotokópie dokladu o zápise do Zoznamu odborne spôsobilých osôb pre zhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny v príslušnej oblasti, ktorý vedie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
– dokladu o vzdelaní,
– dokladu, preukazujúceho odbornosť v oblasti geodetických služieb u osoby, ktorá bude túto činnosť vykonávať,
– ostatných dokladov, ktoré potvrdzujú odbornosť uchádzača,
– referencií o doterajšej činnosti v predmetnej oblasti.

Súťažné podklady:
Súťažné podklady si záujemcovia môžu vyzdvihnúť na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, na 4. poschodí, č. dverí 417 v stránkových dňoch a hodinách. Telefonický kontakt v prípade potreby: 02/68 286 847 a 02/68 286 848.

Lehota na predkladanie ponúk:
Uchádzač predloží ponuku do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, Bratislava, v termíne do 10. 07. 2008 do 1200 hod. v zapečatenej obálke, podpísanej štatutárom, zreteľne označenej heslom: „Inventarizácia drevín – zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať.“

Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 10. 07. 2008 o 1230 hod. v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, miestnosť č. 816, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava za účasti uchádzačov

web od 2day