Verejné obstaranie – ZŠ Dudova 2

Zákazka s nízkou hodnotou

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava zabezpečuje pre obstarávateľa Základnú školu Dudova 2, Bratislava, výber zhotoviteľa pre akciu :

ZŠ Dudova 2, Bratislava – Petržalka

Akcia : Obnova malieb a olej. náterov Základnej školy Dudova 2, Bratislava, vrátane opravy stropov po demontáži svietidiel.

Rozsah prác :

– Maliarske práce : 16 794 m2
z toho stropy 6 232 m2

– Olej. nátery stien : 1 476 m2
– Opravy omietok v rozsahu 30 % z celkovej plochy 18 270 m2
– Izolovanie zatečených stien

Termín obhliadky je dňa 10.7.2008 o 10 00 hod. , zraz pred vstupom do objektu ZŠ.

Súťažné podklady si záujemcovia môžu vyzdvihnúť od 8.7.2008. do 11.7.2008 od 9 00 do 13 00 hod na adrese obstarávateľa „ Základná škola Dudova 2, Bratislava. Kontaktnou osobou za obstarávateľa je RNDr. Antonín Polách č.t. 02/ 63820909 a za za organizáciu zabezpečujúcu výberové konanie Ing. Milan Lezo č.t. 02/68201051. Ponuky na predmetnú akciu požadujeme predložiť do 14.7.2008 do 10 00 hod.

Ing. Milan Lezo
riaditeľ SSŠaŠZ

web od 2day