Výzva na predloženie ponúk – prenájom LUDUS

Dlhodobý prenájom budovy na Tupolevovej ul. č 7 a) v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka – objekt LUDUS

Zákazka s nízkou hodnotou

Mestská časť Bratislava-Petržalka v súlade s § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva k predloženiu ponúk na prenájom budovy na Tupolevovej ul. č. 7 a) v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie 20 rokov.

Predmet ponuky :

Mestská časť Bratislava-Petržalka má v správe budovu na Tupolevovej ul. č.7 a). Od 1.11.1991 do 1.8.1993 budova slúžila svojmu účelu ako kultúrne zariadenie. Bola v ňom zriadená divadelná sála s otvoreným prístupným javiskom. Vysoké náklady na prevádzku boli pre rozpočet mestskej časti neúnosné, preto bol objekt v ďalšom období prenajímaný. Prenájmy boli ukončené a od 4.4.2008 je budova uzatvorená a nevyužívaná.

Mestská časť Bratislava-Petržalka ponúka budovu na Tupolevovej ul č. 7a) do dlhodobého prenájmu na obdobie 20 rokov s podmienkou vynaloženia investícií do prenajatého objektu z nájomcom zabezpečených zdrojov. Budova je ponúkaná na prenájom ako celok, prenajatie jednotlivých častí samostatným subjektom nie je možné. Podnikateľský zámer musí smerovať preukázateľne v prospech širokej verejnosti v súlade s dobrými mravmi. Účelom prenájmu je zhodnotenie objektu v najkratšom možnom čase na náklady nájomcu podľa ním predloženého a vo výberovom konaní schváleného projektu. Výška nájomného bude stanovená vzájomnou dohodou a to podľa objemu vynaložených investícií, termínu ukončenia a uvedenia do prevádzky ako aj druhu a zamerania v objekte budovy poskytovaných služieb.

Bližšie informácie o stave budovy, technickú dokumentáciu k nahliadnutiu, umožnenie obhliadky objektu vo vopred dohodnutom termíne je možné získať na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka, referát správy majetku oddelenia nakladania s majetkom na 6.poschodí, č.dverí 610 v čase stránkových dní a hodín. Telefonický kontakt 02/68286876, e – mail miriam.blaskovicova@petrzalka.sk.

Na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní je potrebné predložiť

– ideový zámer využitia celého objektu po jeho rekonštrukcii a uvedení do prevádzky
– investičný zámer rekonštrukcie – opráv objektu s vyčíslením celkového objemu vynaložených prostriedkov s rozpisom na jednotlivé časové obdobia, predpokladaný termín ukončenia
– uvedenie zdrojov, z ktorých bude investícia financovaná
– uviesť výšku ročného nájomného, ktoré ponúka nájomca mestskej časti za objekt a rok v rozpise na celé obdobie prenájmu, t.j. 20 rokov
– overenú kópiu oprávnenia podnikať v oblasti činnosti podľa predloženého ideového zámeru
– čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky zdravotného, sociálneho a dôchodkového poistenia.
– prípadné referencie od predchádzajúcich zmluvných partnerov v uvedenej činnosti – nie je podmienkou na vylúčenie zo súťaže

V prípade, že uchádzač uvedené doklady nepredloží, obstarávateľ nebude jeho ponuku akceptovať. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je výška vynaložených investícií, termín ukončenia rekonštrukcie a uvedenia do prevádzky, ideový zámer využitia objektu, výška ponúkaného ročného nájomného.

Mestská časť si vyhradzuje právo uverejnené podmienky ponukového konania meniť, alebo ponukové konanie zrušiť.

Ponuky je potrebné zaslať na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava alebo odovzdať do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka v zalepenej obálke označenej heslom

„Ponuka na dlhodový prenájom budovy Tupolevova ul.č. 7a) – neotvárať“

Na obálke je potrebné uviesť aj názov a adresu uchádzača, resp. odosielateľa. Lehota na predloženie ponúk je do 25.7.2008 do 12,00 hod.

Milan Ftáčnik, v.r.

web od 2day