Výberové konanie – výkon funkcie technika BOZP, PO a CO

Výzva na predloženie ponúk – výkon funkcie technika BOZP, PO a CO dodávateľským spôsobom

Mestská časť Bratislava-Petržalka podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva na predloženie ponúk na výkon funkcie technika BOZP, PO a CO dodávateľským spôsobom pre Mestskú časť Bratislava-Petržalka.

Na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní požadujeme predložiť overenú kópiu o oprávnení podnikať v uvedenej oblasti a čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky zdravotného, sociálneho a dôchodkového poistenia.
Odbornú spôsobilosť požadujeme preukázať zoznamom zmlúv rovnakého alebo podobného predmetu obstarávania v počte min. 3 a viac, s uvedením odberateľov a predmetu dodávky. Ponuku je potrebné predložiť v písomnej i elektronickej podobe na CD.
V prípade, ak uchádzač nepredloží vyššie uvedené doklady a informácie, bude z verejného obstarávania vylúčený. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH. Ponuky v písomnej a zároveň i elektronickej podobe na CD zasielajte v súlade s touto výzvou na adresu: Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, alebo odovzdajte osobne do podateľne miestneho úradu s označením „BOZP – neotvárať“. Na obálke uveďte aj názov a adresu uchádzača. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 1. augusta 2008 o 12,00 hod.

Mestská časť si vyhradzuje právo uverejnené podmienky ponukového konania meniť, alebo ponukové konanie zrušiť.

web od 2day