Verejné obstarávanie – CCC podhľad

Verejné obstarávanie – Kultúrne zariadenia Petržalky

Zákazka s nízkou cenou

Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava, zabezpečujú výber zhotoviteľa pre nasledovnú akciu:

Obstarávateľ: Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Akcia: Dodávka a montáž interiérového podhľadu v miestnosti K 22 v objekte C C Centra na Jiráskovej č. 3 v Bratislave

Rozsah prác:

Zvukové odizolovanie nad deliacou priečkou v podstreší (12,5 m2) dodávka a montáž závesného rastra a podhľadu (105 m2)
Rozsah dokumentácie: položkový rozpočet (súpis, špecifikácia, kvantifikácia materiálu a prác)

Realizácia: august 2008

Termín obhliadky: 4.8.2008 o 12.00 hodine, zraz pri vstupe do objektu

Podklady pre vypracovanie ponúk: k dispozícii pri obhliadke

Kontaktná osoba: Mgr. Rastislav Šenkirik, vedúci úseku prevádzky, tel.:02 63 827 600 v pracovné dni medzi 9.00 až 14.00 hod.

Ponuky žiadame predložiť najneskoršie do 11.8.2008 do 12.00 hodiny na adresu obstarávateľa.

Ladislav Snopko
riaditeľ Kultúrnych zariadení Petržalky

web od 2day