Verejné obstarávanie – CCC strecha

Verejné obstarávanie – Kultúrne zariadenia Petržalky

Zákazka s nízkou hodnotou

Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava – zabezpečujú výber zhotoviteľa pre nasledovnú akciu:

Obstarávateľ: Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Akcia: Rekonštrukcia plochej strechy objektu C C Centra na Jiráskovej č. 3 v Bratislave (stavebné práce)

Rozsah prác:

Príprava povrchu strechy, vyčistenie, penetrácia podkladu, natavenie strešného pásu, detaily, prechody (cca 900.m2) náter oplechovania atiky (cca 50 m2) detaily svetlíkov s lištami (cca 35 m2) lokálne tmelenie prechodových detailov
Špecifické požiadavky na rekonštrukciu strechy: nízky obsah síry v krytine, flexibilnosť krytiny, výstuhová vložka v krytine, pochôdzny posyp, trvácnosť

Rozsah dokumentácie: položkový rozpočet, atesty materiálov, záruka

Realizácia: August – september 2008

Termín obhliadky: 4.8.2008 o 14.00 hod., zraz pri vstupe do objektu

Podklady pre vypracovanie ponúk: k dispozícii pri obhliadke

Kontaktná osoba: Mgr. Rastislav Šenkirik, vedúci úseku prevádzky, tel.: 02 63 827 600, v pracovné dni medzi 9.00 až 14.00 hod.

Ponuky žiadame predložiť najneskoršie11.8.2008 do 12.00 hodiny na adresu obstarávateľa.

Ladislav Snopko
riaditeľ Kultúrnych zariadení Petržalky

web od 2day