Výzva – Prenájom LUDUS – Zmena termínu

Dlhodobý prenájom budovy na Tupolevovej ul. č. 7 – objekt LUDUS

Mestská časť Bratislava – Petržalka v súlade s § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní vyzvala k predloženiu ponúk na dlhodobý prenájom budovy na Tupolevovej ul. č. 7 a) v správe mestskej časti Bratislava – Petržalka na obdobie 20 rokov.

Termín predloženia ponuky bol stanovený do 25.7.2008 do 12.00 hod.

Oznamujeme všetkým záujemcom, že termín predloženia ponúk, za rovnakých podmienok ako boli zverejnené, mestská časť Bratislava – Petržalka predlžuje

do 15.08.2008 do 12.00 hod.

Milan Ftáčnik, v.r.
starosta

web od 2day