Výberové konanie – vedúci oddelenia územného rozvoja a dopravy

Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava v súlade s § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho oddelenia územného rozvoja a dopravy.

Požiadavky, ktoré musí uchádzač bezpodmienečne splniť, aby postúpil do výberového konania:

Kvalifikačné predpoklady:

– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na stavebníctvo, architektúru a dopravu
– odborná prax viac ako 6 rokov vo verejnom sektore,
– minimálne 5 rokov pôsobenia v riadiacej funkcii ( priame riadenie viac ako 10 osôb),
– znalosť príslušných právnych predpisov (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č.315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov),
– znalosť územného plánu Hl. m. SR Bratislava,
– bezúhonnosť,
– osobnostné a morálne predpoklady, komunikatívnosť.

K žiadosti na výberové konanie je nutné predložiť:

– žiadosť o prijatie do zamestnania,
– osobný dotazník s prehľadom priebehu zamestnaní,
– profesijný životopis,
– doklady o vzdelaní a odbornej spôsobilosti,
– doklady o ďalších špeciálnych školeniach potrebných pre výkon funkcie,
– výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
– súhlas so spracovaním osobných údajov.

Termín nástupu: september 2008.

K výberovému konaniu budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky požiadavky a požadované doklady doručia v termíne do 25. 8. 2008 do 14,00 hod. do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, so spätnou adresou uchádzača v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci OÚRaD – neotvárať".

Milan Ftáčnik v.r.
starosta

web od 2day