Výzva na predloženie ponúk – DOS Medveďovej

Zákazka s nízkou hodnotou

Mestská časť Bratislava-Petržalka v súlade s § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva k predloženiu ponúk na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na rekonštrukciu časti 12. poschodia DOS Medveďovej v mestskej časti Bratislava-Petržalka – prestavbu klubových miestností na 5 malometrážnych bytov.

Bližšie informácie k predloženiu ponúk môžu záujemcovia získať na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka, referát investičný oddelenia nakladania s majetkom na 7. poschodí, č. dverí 719, 720 v čase stránkových dní a hodín. Telefonický kontakt v prípade potreby: 02/6828 6771 – 3, 0911 446 639.

Termín obhliadky bude dňa 18.9.2008, zraz o 10,00 hod. pred objektom Domu opatrovateľskej služby na Medveďovej ulici v Bratislave-Petržalke. V prípade záujmu je potrebné zahlásiť účasť najneskôr 2 dni vopred na t.č. 0911 446 639.

Pokyny na spracovanie ponuky:

Podmienky účasti:

1. Uchádzač v ponuke musí predložiť čestné vyhlásenie, že nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky zdravotného, sociálneho a dôchodkového poistenia.

2. doklad o oprávnení podnikať,

3. uchádzač musí preukázať odbornú spôsobilosť v oblasti architektúry alebo stavebného inžinierstva.

V prípade, že uchádzač uvedené doklady nepredloží, obstarávateľ nebude jeho ponuku akceptovať.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH.

Mestská časť si vyhradzuje právo uverejnené podmienky ponukového konania meniť, alebo ponukové konanie zrušiť.

Ponuky je potrebné zaslať na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava alebo odovzdať do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka v zalepenej obálke so spiatočnou adresou a označenej heslom :

„Ponuka – DOS Medveďovej – neotvárať“

do 29.9.2008 do 13,00 hod.

Obálky s ponukami budú komisionálne otvorené v ten istý deň, t.j. 29.9.2008 o 15,00 hod.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day