Verejné obstaranie – ZŠ Nobelovo nám 6

Zákazka s nízkou hodnotou
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1,
851 01 Bratislava

zabezpečuje výber zhotoviteľa pre akciu:

1. ZŠ Nobelovo nám. 6, Bratislava – Petržalka

Akcia: Rekonštrukcia strechy pavilónov B4 so zateplením

Rozsah prác:
Rekonštrukcia strechy pavilónu B4 so zateplením, v rozsahu: 398 m2 vrátane výmeny 3ks veľkoplošných strešných svetlíkov.

Termín obhliadky je možný dňa 17.10.2008 o 11,00 hod., zraz pred vstupom do objektu ZŠ.

Súťažné podklady si záujemcovia môžu vyzdvihnúť od 10.10.2008. do 17.10.2008 od 9.00 do 13.00 hod. na vyššie uvedenej adrese.
Kontaktnou osobou je p. Kasala č.t. 02/68201054.

Ponuky na predmetnú akciu požadujeme predložiť do 21.10.2008 do 13.00 hod.

V Bratislave, 8.10.2008

Ing. Milan Lezo
riaditeľ SSŠaŠZ

web od 2day