Verejné obstaranie – ZŠ Turnianska 10

Zákazka s nízkou hodnotou
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1,
851 01 Bratislava

zabezpečuje výber zhotoviteľa pre akciu : ZŠ Turnianska 10, Bratislava – Petržalka

Akcia : Výmena okien – východná fasáda pavilónu B1

Rozsah prác :

– Výmena 40 ks združených okien umiestnených vedľa seba medzi stĺpmi nosného skeletu stavby v desiatich 6m moduloch, rozmer otvorov pre výplň okien je 10x šírka 5,6m x výška 2,1m. Okná sú umiestnené v rade vedľa seba v skladobných rozmeroch 1,2m +1,5m + 0,2m / medziokenná vložka / +1,5m + 1,2m, okná sú otváravé, so spodným odvetracím sklápacím kr
– Výmena vnútorných parapetov okien šírky 5cm v celkovej dĺžke 10x 5,6m = 56bm
– Výmena vonkajších klampiarskych oplechovaní parapetov okien RŠ 330mm v celkovej dĺžke 3x 24,5m = 73,5bm.
– Prečistenie a zatmelenie škár v prefabrikovaných paneloch obvodového plášťa fasády v celkovej dĺžke 23bm.
– Oprava omietok fasád v rozsahu 30% a oškrabanie jestvujúcich náterov fasád v rozsahu 40% / fasádny náter dikoplast zničený požiarom /, celková plocha fasád vrátane ostenia okien je 157m2.
– Penetrácia podkladu a nový náter fasád na celkovej ploche 157m2, z toho 128,9m2 fasáda farby bielej a 28,1m2 fasáda farby svetlo zelenej.
– Oprava kabrincových soklov fasády na ploche 0,5m2
– Demontáž, repasia a spätná montáž mreží okien v 1. Nadzemnom podlaží na ploche 24 x 2,1m = 50,4 m2 vrátane nových náterov.

Termín obhliadky je možný dňa 17.10.2008 o 9,30 hod. , zraz pred vstupom do objektu MŠ.

Súťažné podklady si záujemcovia môžu vyzdvihnúť od 10.10.2008. do 17.10.2008 od 9 00 do 13 00 hod na vyššie uvedenej adrese.

Kontaktnou osobou je p. Kasala č.t. 02/68201054.

Ponuky na predmetnú akciu požadujeme predložiť do 21.10.2008 do 13,00 hod.

Ing. Milan Lezo
riaditeľ SSŠaŠZ

web od 2day