Výzva na predloženie ponúk – Obnova veľkokuchynských zariadení

Výzva na predkladanie ponúk

Obstarávateľ:
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava

Predmet obstarania:
Obnova veľkokuchynských zariadení v 19 materských školách v lokalite Bratislava – Petržalka.

Spôsob obstarania:
Podprahová metóda v zmysle § 99 – 101 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Opis obstarania:
– 15 ks kombinovaný sporák, 4 ks plynových horák s výkonom 1 x 3 KW a 3 x 5 KW, elektrická rúra s výkonom 2 x 2 KW, napätie 400 V, rozmer cca 900 x 900 x 900 mm
– 1 ks elektrický sporák s výkonom 4 x 2,5 KW a rúry s výkonom 2 x 2 KW, napätie 400 V, rozmer cca 900 x 900 x 900 mm
– 7 ks umývačka riadu s pracovným cyklom cca 120 sek. S pracovný košom na taniere a univerzálnym košom rozmerov cca 500 x 500 mm, tanier rozmeru do 320 mm, výkon cca 5,2 KW, napätie 400 V, súčasťou dodávky aj podstavec
– 3 ks škrabka na zemiaky s hmotnosťou jednej náplne 12 kg, elektrickým príkonom cca 0,6 KW, výkonom cca 200 kg/hod. a napätím 400 V
– 9 ks nerezový dvoj drez s hĺbkou vaničiek 250 mm, rozmerov cca 1300 x 700 x 850 mm
– 5 ks nerezový drez s hĺbkou vaničiek 250 mm, rozmerov cca 700 x 700 x 850 mm
– 7 ks chladnička jednodverová, policová s objemom cca 280 – 300 l
– 5 ks mraznička truhlicová s objemom cca 250 l

Zmluvné podmienky:
– záruka min. 2 roky
– termín dodávky do 12.12.2008
– obstarávateľ neposkytuje zálohu
– obstarávateľ pripúšťa fakturáciu po dodávke jednotlivých druhoch tovaru
– úhrada faktúry max. do 21 dní od jej doručenia
– zmluvná pokuta 0,05 % z ceny dodávky tovaru za každý deň omeškania splnenia termínu dodania tovaru dodávateľom a 0,05 % z ceny dodávky tovaru za každý deň omeškanie úhrady faktúry obstarávateľom

Podmienky k hodnoteniu ponuky:
Záujemca je povinný predložiť s ponukou nasledovné doklady:
– kópiu dokladu oprávňujúceho podnikať v predmetnej oblasti
– čestné prehlásenie, že súhlasí so zmluvnými podmienkami
– čestné prehlásenie, že záujemca nemá evidované nedoplatky, nedoplatky sociálneho, zdravotného a dôchodkového poistenia
– preukázať odbornú spôsobilosť zoznamom min. troch obdobných dodávok za rok 2007 až 9/2008
– Potvrdenie o viazanosti ponuky do 15.12.2008
V prípade, že záujemca nepredloží tieto doklady nebude možné jeho ponuku hodnotiť.

Obsah ponuky:
– Záujemca predloží cenovú ponuku tovaru vrátane DPH, s prílohou prospektu tovaru a s jeho parametrami. (Odchýlka od požadovaných parametrov je možná ak tieto sú primerane porovnateľné s požiadavkou obstarávateľa uvedenou v opise obstarania.)
– Súčasťou ponuky musí byť cena dopravy na zariadenia materských škôl a cena inštalácie jednotlivých druhov tovaru.
– V ďalšej časti ponuky treba uviesť podmienky servisu počas záručnej doby. (Spôsob nahlasovania poruchy, podmienky vrátenia resp. výmeny tovaru, dobu odstránenia poruchy po jej nahlásení atď.)

Kritéria pre hodnotenie ponuky a váhové hodnoty:
– cena tovaru vrátane DPH, váhová hodnota 70 bodov
– cena dopravy a montáže tovaru vrátane DPH, váhová hodnota 20 bodov
– podmienky servisu počas záručnej doby, váhová hodnota 10 bodov

Spôsob hodnotenia ponúk:

– obstarávateľ bude hodnotiť ponuky samostatne v nasledovných skupinách:

– sporáky
– umývačky riadu
– škrabky
– drezy
– chladničky a mrazničky

V zmysle uvedeného je možné podať ponuku aj samostatne na predmetný druh tovaru.
– Každé kritérium bude hodnotené poradím, ktoré bude následne prenásobené váhovou hodnotou. Uchádzač, ktorý dosiahne najnižší počet bodov v jednotlivej hodnotiacej skupine predložil najlepšiu ponuku a bude s ním uzatvorená zmluva na dodanie tohto tovaru.
– V prípade, že ani jedna ponuka v hodnotenej skupine nebude pre obstarávateľa vyhovujúca, vyhradzuje si obstarávateľ právo v predmetnej skupine nevybrať dodávateľa.
– Obstarávateľ si vyhradzuje právo po dohode s dodávateľom meniť rozsah dodávky, v prípade zvýšenia počtu za rovnakých cenových podmienok.

Predkladanie ponúk:
– Ponuku požadujeme vypracovať v slovenskej mene a v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku.
– Ponuku treba predložiť v zalepenej obálke osobne, alebo písomne na adresu obstarávateľa.
– Obálku označte heslom „ Veľkokuchynské zariadenia – MŠ“
– Termín odovzdania ponúk je do 28.10.2008, 13,00 hod.
– Kontaktnou osobou je p. Ladislav Lányi, č.t. 02/68 201 052, mobil: 0907207094
– Verejné obstaranie je zverejnené na internetovej stránke MČ Petržalka (www.petrzalka.sk)

Ing. Milan Lezo
Riaditeľ SSŠaŠZP

web od 2day